1. เปิด android studio ทำการ new flutter project ตั้งชื่อ week4_bmi

2. เปิด AVD Manager ขึ้นมาแล้ว run emulator เพื่อจำลองมือถือ android

3. แก้ไขโค้ดหน้า main.dart ตรง appBar ให้แก้ดังนี

   appBar: AppBar(
    title: Center(child:Text('BMI'))

   ),

4. แก้ไขโค้ดในหน้า main.dart ทั้งหมดโดยลบสิ่งที่ไม่จำเป็นออก (จะรวมโค้ดข้อที่ 3 แล้ว)

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 // This widget is the root of your application.
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(

    primarySwatch: Colors.blue,

    visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
   ),
   home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);


 final String title;

 @override
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 int _counter = 0;

 void _incrementCounter() {
  setState(() {

   _counter++;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {

  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Center(child:Text('BMI'))

   ),
   body: Center(

    

   ),

  );
 }
}

5. แก้ไขส่วนของ body หน้า main.dart อีกรอบเพื่อสร้าง textfiled และปุ่มกด

   body: Center(
    child: Column(
     children: <Widget>[
      TextField(),
      TextField(),
      RaisedButton(
        onPressed: (){},
        child: Text('คำนวน'),
      ),
     ],
    ),
   ),

6. แก้ไขส่วนของ body ใน main.dart อีกรอบตามนี้ โดยที่ใช้ ListTile มาครอบ TextField

 body: Center(
    child: Column(
     children: <Widget>[
      ListTile(
       leading: Icon(Icons.height),
       title: TextField(
        maxLength: 3,
        keyboardType: TextInputType.number,
        decoration: InputDecoration(
          hintText: 'ระบุส่วนสูง (cm)'
        ),
       ),
      ),
      ListTile(
       leading: Icon(Icons.add_chart),
       title: TextField(
        maxLength: 3,
        keyboardType: TextInputType.number,
        decoration: InputDecoration(
          hintText: 'ระบุน้ำหนัก (kg)'
        ),
       ),
      ),
      
      RaisedButton(
        onPressed: (){},
        child: Text('คำนวน'),
      ),
     ],
    ),
   ),

7. สร้างตัวแปรแบบ Controller ให้ TextField ทั้งค่า Hight และค่า Width ดังรูป

 TextEditingController txtHight=TextEditingController();
 TextEditingController txtWidth=TextEditingController();

8. ให้กลับไปที่ TextField กำหนด Controller ดังภาพ

controller: txtHight,
controller: txtWidth,

9. โค้ดทั้งหมดของ main.dart ก่อนที่จะทำฟั่งชั่นคำนวนตัวเลข

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 // This widget is the root of your application.
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(

    primarySwatch: Colors.blue,

    visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
   ),
   home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);


 final String title;

 @override
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 TextEditingController txtHight=TextEditingController();
 TextEditingController txtWidth=TextEditingController();
 int _counter = 0;

 void _incrementCounter() {
  setState(() {

   _counter++;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {

  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Center(child:Text('BMI'))

   ),
   body: Center(
    child: Column(
     children: <Widget>[
      ListTile(
       leading: Icon(Icons.height),
       title: TextField(
        controller: txtHight,
        maxLength: 3,
        keyboardType: TextInputType.number,
        decoration: InputDecoration(
          hintText: 'ระบุส่วนสูง (cm)'
        ),
       ),
      ),
      ListTile(
       leading: Icon(Icons.add_chart),
       title: TextField(
        controller: txtWidth,
        maxLength: 3,
        keyboardType: TextInputType.number,
        decoration: InputDecoration(
          hintText: 'ระบุน้ำหนัก (kg)'
        ),
       ),
      ),

      RaisedButton(
        onPressed: (){
         print('ส่วนสูง:'+txtHight.text+', น้ำหนัก :'+txtWidth.text);
        },
        child: Text('คำนวน'),
      ),
     ],
    ),
   ),

  );
 }
}

10. แก้ไขปุ่มกด RaisedButton ใน onPressed เพิ่มฟังชัน setState เพื่อทำการคำนวน

 RaisedButton(
        onPressed: (){
         //print('ส่วนสูง:'+txtHight.text+', น้ำหนัก :'+txtWidth.text);
         setState(() {
           //Body Mass Index (BMI) มีสูตรการคำนวณ = น้ำหนักตัว[Kg] / (ส่วนสูง[m] ยกกำลังสอง)
          var _heightM=double.parse(txtHight.text)/100;//ประกาศตัวแปร _heightM มารับค่าส่วนสูง cm แปลงเป็น m
          var _bmi=double.parse(txtWidth.text)/(_heightM*_heightM);
          print(_bmi);
         });

        },

11. สร้างตัวแปร String _result ในส่วนของ extend state

String _result="ผล BMI";

12. โค้ดทั้งหมดของ BMI โดยเพิ่ม DaiLog ด้วย (copy ทั้งหมดแปะทับเลย จะเป็น code สมบูรณ์)

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 // This widget is the root of your application.
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(

    primarySwatch: Colors.blue,

    visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
   ),
   home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);


 final String title;

 @override
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 TextEditingController txtHight=TextEditingController();
 TextEditingController txtWidth=TextEditingController();
 String _result="0";
 int _counter = 0;

 void _incrementCounter() {
  setState(() {

   _counter++;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {

  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Center(child:Text('BMI'))

   ),
   body: Center(
    child: Column(
     children: <Widget>[
      ListTile(
       leading: Icon(Icons.height),
       title: TextField(
        controller: txtHight,
        maxLength: 3,
        keyboardType: TextInputType.number,
        decoration: InputDecoration(
          hintText: 'ระบุส่วนสูง (cm)'
        ),
       ),
      ),
      ListTile(
       leading: Icon(Icons.add_chart),
       title: TextField(
        controller: txtWidth,
        maxLength: 3,
        keyboardType: TextInputType.number,
        decoration: InputDecoration(
          hintText: 'ระบุน้ำหนัก (kg)'
        ),
       ),
      ),
      Text('ผล BMI = $_result'),
      RaisedButton(
        onPressed: (){
         //print('ส่วนสูง:'+txtHight.text+', น้ำหนัก :'+txtWidth.text);
         setState(() {
           //Body Mass Index (BMI) มีสูตรการคำนวณ = น้ำหนักตัว[Kg] / (ส่วนสูง[m] ยกกำลังสอง)
          var _heightM=double.parse(txtHight.text)/100;//ประกาศตัวแปร _heightM มารับค่าส่วนสูง cm แปลงเป็น m
          var _bmi=double.parse(txtWidth.text)/(_heightM*_heightM);
          _result=_bmi.toStringAsFixed(3);
          if(_bmi>=30){
           _result="อ้วนมาก";
          }
          else if(_bmi>=25){
           _result="อ้วน";
          }
          else if(_bmi>=23){
           _result="น้ำหนักเกิน";
          }
          else if(_bmi>=18.6){
           _result="น้ำหนักปกติ เหมาะสม";
          }
          else
           {
            _result="ผอม";
           }
          //print(_bmi);

          //สร้าง popup แสดงผลลัพธ์
          showDialog(
            context: context,
           builder: (BuildContext context){
            // return Text('$_result');
            //เรียก dialog ที่เป็น widget ของ Scaffold จะทำให้สวยงาม
            return AlertDialog(
             title: Text('ผล BMI'),
             content: Container(
              width:300,
              height:100,
              child: Column(
               children: <Widget>[
                //Text('มีค่า BMI=$_bmi'),
                Text('มีค่า BMI=${_bmi.toStringAsFixed(3)}'),
                Text('$_result'),
               ],
              ),
             ),
             actions: <Widget>[
              FlatButton(
                onPressed: (){
                 Navigator.pop(context);
                },
                child: Text('ปิด')
              )
             ],
            );
           }
          );

         });

        },
        child: Text('คำนวน'),
      ),
     ],
    ),
   ),

  );
 }
}

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.