Tag: flutter bmi

Flutter Week 4 app: week4_bmi

1. เปิด android studio ทำการ new flutter project ตั้งชื่อ week4_bmi 2. เปิด AVD Manager ขึ้นมาแล้ว run emulator เพื่อจำลองมือถือ android 3. แก้ไขโค้ดหน้า main.dart ตรง appBar ให้แก้ดังนี appBar: AppBar( title: Center(child:Text('BMI')) ),…