Month: January 2021

Flutter Week 4 app: week4_bmi

1. เปิด android studio ทำการ new flutter project ตั้งชื่อ week4_bmi 2. เปิด AVD Manager ขึ้นมาแล้ว run emulator เพื่อจำลองมือถือ android 3. แก้ไขโค้ดหน้า main.dart ตรง appBar ให้แก้ดังนี appBar: AppBar( title: Center(child:Text('BMI')) ),…

Flutter Week 3 App BarCode

ไปตั้งค่า AVD Manager ตั้งค่า Emulator เลือก Show Advance Setting ..ตั้งค่า Camera Back ให้เป็น VirtualScene แล้ว Save ให้เปิด Run Emulator หลังจากนั้นไป … เพื่อตั้งค่า แล้วเลือก Camera ให้ใส่ QR Code บน Wall และ…

Flutter Week 3 Navigator & Router & Controller & State

สร้าง Flutter project ตั้งชื่อตามภาพ แก้ไขไฟล์ Main.dart import 'package:flutter/material.dart'; import 'package:week3_navigator/Page1.dart'; import 'package:week3_navigator/Page2.dart'; import 'package:week3_navigator/PageAbout.dart'; //หรือเขียนแบบลดรูปใช้ => ช่วยเช่น void main()=>runApp(MyApp()); void main(){ runApp(MyApp()); } class MyApp extends StatelessWidget { @override Widget…

Flutter Week 3

เอกสารประกอบการสอน : 4123006 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อน Week 3 เปิด Android studio แล้ว create new flutter project ตั้งชื่อ app เป็น week3_child_children แล้วกดสร้าง (ตั้ง path และชื่อ package ด้วย) แก้ไข Main.dart import 'package:flutter/material.dart'; void main() {…