คำสั่งสำหรับ ionic framework ที่ใช้ capacitor

ionic start appname blank
cd .\test
npm install @capacitor/android
npx cap add android
ionic build
npx cap sync
npx cap open android
แล้วกด play
แก้ไขไฟล์อะไรก็แล้วแต่กดให้กลับมา
ionic build
npx cap sync
แล้วกด play

credit https://www.youtube.com/watch?v=4TC9Xcm_O9g

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.