หลังจากสร้าง Database ใน MySQL แล้ว วันนี้จะ Query ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบนหน้าเว็บ

1 ทดสอบคำสั่ง PHP แก้ไขไฟล์ index.php ดังภาพ

2. ใช้คำสั่งเชื่อมฐานข้อมูล

<html>
  <body>

  <?php 
  //echo "my name is alex";
  // 1. ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
  $dbhost = "localhost";
  $dbuser = "root";
  $dbpass = "";
  $dbname = "mydb";

  // 2. สร้างการเชื่อมต่อ
  $conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname);

  // 3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
  if (!$conn) {
   die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
  }

  ?>

    <img src='images/car.jpg' />
    <br/>
    <div style='color:blue'> สมโภชน์ กุลธารารมณ์ </div>
  </body>
</html>

3. ใช้คำสั่ง query และแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล

<html>
  <body>

  <?php 
  //echo "my name is alex";
  // 1. ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
  $dbhost = "localhost";
  $dbuser = "root";
  $dbpass = "";
  $dbname = "mydb";

  // 2. สร้างการเชื่อมต่อ
  $conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname);

  // 3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
  if (!$conn) {
   die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
  }

 // 4. เขียนคำสั่ง SQL ดึงข้อมูล
  $sql = "SELECT * FROM member2";

  // 5. รันคำสั่ง SQL
  $result = mysqli_query($conn, $sql);

  
 // 6. ตรวจสอบผลลัพธ์
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
 // เริ่มต้นตาราง HTML
 echo "<table><tr><th>ID</th><th>ชื่อ</th></tr>";

 // วนลูปผ่านข้อมูลแต่ละแถว
 while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
  echo "<tr><td>" . $row["member_id"] . "</td><td>" . $row["member_name"] . "</td></tr>";
 }

 // ปิดตาราง HTML
 echo "</table>";
} else {
 echo "ไม่มีข้อมูลผู้ใช้";
}


//7. ปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
mysqli_close($conn);

  ?>

    <img src='images/car.jpg' />
    <br/>
    <div style='color:blue'> สมโภชน์ กุลธารารมณ์ </div>
  </body>
</html>

แล้วใช้โค้ดตามนี้ แทรก ลบ ลงไป
// วนลูปผ่านข้อมูลแต่ละแถว while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { echo “<tr><td>” . $row[“member_id”] . “</td><td>” . $row[“member_name”] . “</td><td><a href=’delete.php?id=” . $row[“member_id”] . “‘>ลบ</a></td></tr>”; }

<html>
  <body>

  <?php 
  //echo "my name is alex";
  // 1. ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
  $dbhost = "localhost";
  $dbuser = "root";
  $dbpass = "";
  $dbname = "mydb";

  // 2. สร้างการเชื่อมต่อ
  $conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname);

  // 3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
  if (!$conn) {
   die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
  }

 // 4. เขียนคำสั่ง SQL ดึงข้อมูล
  $sql = "SELECT * FROM member2";

  // 5. รันคำสั่ง SQL
  $result = mysqli_query($conn, $sql);

  
 // 6. ตรวจสอบผลลัพธ์
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
 // เริ่มต้นตาราง HTML
 echo "<table><tr><th>ID</th><th>ชื่อ</th><th>การจัดการ</th></tr>";

 // วนลูปผ่านข้อมูลแต่ละแถว
 while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
  echo "<tr><td>" . $row["member_id"] . "</td><td>" . $row["member_name"] . "</td><td><a href='delete.php?id=" . $row["member_id"] . "'>ลบ</a></td></tr>";
 }

 // ปิดตาราง HTML
 echo "</table>";
} else {
 echo "ไม่มีข้อมูลผู้ใช้";
}


//7. ปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
mysqli_close($conn);

?>    <img src='images/car.jpg' />
    <br/>
    <div style='color:blue'> สมโภชน์ กุลธารารมณ์ </div>
  </body>
</html>

สร้างหน้า delete.php และใส่โค้ดตามนี้

<?php
  // ตรวจสอบว่ามีพารามิเตอร์ id ที่ถูกส่งมาหรือไม่
  if(isset($_GET['id']) && !empty($_GET['id'])){
    // เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
    $dbhost = "localhost";
    $dbuser = "root";
    $dbpass = "";
    $dbname = "mydb";
    
    $conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname);
    
    // ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
    if (!$conn) {
      die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
    }
    
    // รับค่า id จากพารามิเตอร์
    $id = $_GET['id'];
    
    // เขียนคำสั่ง SQL สำหรับลบข้อมูล
    $sql = "DELETE FROM member2 WHERE member_id=$id";
    
    // รันคำสั่ง SQL
    if (mysqli_query($conn, $sql)) {
      echo "ลบข้อมูลเรียบร้อย";
      echo "<br><a href='index.php'>กลับไปยังหน้าเดิม</a>";
    } else {
      echo "เกิดข้อผิดพลาดในการลบข้อมูล: " . mysqli_error($conn);
    }
    
    // ปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
    mysqli_close($conn);
  } else {
    echo "ไม่ได้ระบุ ID ที่ต้องการลบ";
  }
?>

จะได้ผลลัพธ์ตามนี้

4. สร้างเว็บไซต์ด้วย CMS WordPress เป็น Opensource
4.1 download wordpress ที่ link https://wordpress.org/

4.2 หลังจากโหลดเสร็จก็ให้แตก zip file แล้วเปลี่ยนชื่อ folder wordpress เป็นชื่อ myweb แล้วนำไปวางที่ D:\XAMPP\htdocs   (ตรง Server ที่เราลง XAMP ไว้โดนวางในโฟลเดอร์ htdocs)

4.3 ต้องมี database ให้ wordpress ก่อนเพราะฉะนั้นจะต้องไปสร้าง db (database) ก่อน โดยสร้าง db ชื่อ mydb

4.4 การ install wordpress ให้เปิด browser ขึ้นมาแล้วพิมพ์ชื่อ โฟลเดอร์ที่เรานำไปวางใน htdoc เช่น http://localhost:8080/myweb/

 

 

เข้าหลังบ้านพิมพ์ localhost:8080/myweb/wp-admin

เข้าหน้าบ้านหรือส่งหน้าเว็บให้คนอื่นหรือเราดูเอง ก็ลบ wp-admin ออกไปเหลือแค่ http://localhost:8080/myweb

ปรับแต่งหน้าเว็บอย่างอิสระ จะต้องลง plugin เสริม เช่น elementor

ตั้งค่าหน้าแรกให้เป็น หน้าหลัก ที่เราสร้าง

หน้าเว็บก็จะเปลี่ยนตาม

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.