เอกสารประกอบการสอน 4123006 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อน Week 5 [Autosaved]
1. เปิด android studio แล้ว new flutter project ตั้งชื่อ appweek5_sqflite

2.พอเปิด project appweek5_sqflite ใน android studio ให้ไปแก้ไฟล์ pubspec.yaml เพิ่ม
sqflite: ^1.3.2+2
path_provider: ^1.6.27

dependencies:
 flutter:
  sdk: flutter
 sqflite: ^1.3.2+2
 path_provider: ^1.6.27

สามารถเข้าไปค้นหาเวอรชั่นของ package ของ plugin ที่ https://pub.dev/packages/sqflite/install (เช่นของ sqflite)

3. ให้ไปคลิกขวาที่ folder lib แล้วเลือก new แล้วเลือก package แล้วพิมพ์ database เพื่อสร้าง folder package database

4.คลิกขวาที่ Folder database แล้วเลือก new แล้ว เลือก dart file แล้วตั้งชื่อ database_helper

5. เปิดไฟล์ database_helper.dart แล้วแก้ไขโค้ดตามนี้

import 'dart:io';
import 'package:path/path.dart';
import 'package:sqflite/sqflite.dart';
import 'package:path_provider/path_provider.dart';

class DatabaseHelper{
 static final _databaseName="MyDb.db";
 static final _databaseVersion=1;
 static final table='my_table';
 static final columnId='_id';
 static final columnName='name';
 static final columnAge='age';
 // สร้าง instant สำหรับเรียกใช้ db ก่อน
 DatabaseHelper._privateConstructor();
 static final DatabaseHelper instance=DatabaseHelper._privateConstructor();

 //สร้าง การเชื่อมต่อ db ของตนเอง
 static Database _database;
 Future<Database> get database async{
  if(_database!=null) return _database;
  _database=await _initDatabase();
  return _database;
 }

 //ทำการเปิด db แล้ว ตรวจว่ามีหรือยัง ถ้าไม่มีให้สร้าง db
 _initDatabase() async{
  Directory documentsDirectory=await getApplicationDocumentsDirectory();
  String path=join(documentsDirectory.path,_databaseName);
  return await openDatabase(path,
  version: _databaseVersion,
   onCreate: _onCreate);
 }

 // สร้าง table ใน db
 Future _onCreate(Database db,int version) async{
  await db.execute('''
    CREATE TABLE $table(
    $columnId INTEGER PRIMARY KEY,
    $columnName TEXT NOT NULL,
    $columnAge TEXT NOT NULL
    ) 
    ''');
 }

 // บันทึกลงบนฐานข้อมูล
Future<int> insert(Map<String,dynamic>row) async{
  Database db=await instance.database;
  return await db.insert(table, row);
}
//ดึงข้อมูลแล้วนับจำนวน Row Count กลับไปว่ามีข้อมูลกี่ row
 Future<int> queryRowCount() async{
  Database db=await instance.database;
  return Sqflite.firstIntValue(await db.rawQuery('SELECT COUNT(*) FROM $table'));
 }

 //ดึงข้อมูลแบบหลาย Row
 Future<List<Map<String,dynamic>>> queryAllRow() async{
  Database db=await instance.database;
  return await db.query(table);
 }

 //บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
Future<int> update(Map<String,dynamic>row) async{
  Database db=await instance.database;
  int id=row[columnId];
  return await db.update(table, row,where: '$columnId= ?',whereArgs: [id]);
}

 //ลบข้อมูลจากฐานข้อมูล
 Future<int> delete(int id) async{
  Database db=await instance.database;
  return await db.delete(table, where: '$columnId= ?',whereArgs: [id]);
 }}

6. กลับมาหน้า main.dart เพิ่มปุ่มกด แล้วเขียนโค้ดเพื่อสั่งงาน db

import 'package:appweek5_sqflite/database/database_helper.dart';
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 // This widget is the root of your application.
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(

    primarySwatch: Colors.blue,

    visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
   ),
   home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);

 @override

 final String title;

 @override
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 TextEditingController txtID=TextEditingController();
 TextEditingController txtName=TextEditingController();
 TextEditingController txtAge=TextEditingController();
 int _counter = 0;
 //ประกาศคัวแปร dbHelper
 final dbHelper=DatabaseHelper.instance;
 int TotalCount=0;
 void _incrementCounter() {
  setState(() {

   _counter++;
  });
 }
 @override
 Widget build(BuildContext context) {


  //กรณีที่ต้องการให้แอพโหลดดาต้าตอนเปิด แต่อาจจะโหลดซ้ำเรื่อยๆ เพราะมันติด async
  //_query();

  return Scaffold(
   appBar: AppBar(

    title: Text(widget.title),
   ),
   body: Center(
   
    child: Column(

     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
     children: <Widget>[
      TextField(
       keyboardType: TextInputType.number,
      controller: txtID,
      ),
      TextField(
       controller: txtName,
      ),
      TextField(
       controller: txtAge,
      ),
      Text("มีข้อมูลใน Table ทั้งหมด : $TotalCount"),
      RaisedButton(
       onPressed: (){
        _insert();
       },
       child:Text('Insert'),
      ),
      RaisedButton(
       onPressed: (){
        _query();

       },
       child:Text('Get Rowcount'),
      )
      ,
      RaisedButton(
       onPressed: (){
        _queryAll();
       },
       child:Text('Get all Rows'),
      )
      ,
      RaisedButton(
       onPressed: (){
        _update();
       },
       child:Text('Update Data'),
      )


      ,
      RaisedButton(
       onPressed: (){
        _delete();
       },
       child:Text('DELETE Data'),
      )     ],
    ),
   ),

  );
 }

 //คำสั่ง Insert ข้อมูล
 void _insert() async{
   //row insert
   Map<String,dynamic>row={
    DatabaseHelper.columnName : 'sompoch kulthararom',
    DatabaseHelper.columnAge : '30'
   };
   //ประกาศคัวแปร dbHelper ด้านบน ... extend State<....
   final id=await dbHelper.insert(row); // คำสั่งเต็มจริงๆ insert into table(filed1,filed2...)VALUES(value1,value2..)
   print('บันทึกแล้วโดยมี id = $id');
 }
  //เรียกดูข้อมูลใน table ว่ามีกี่ row
  void _query() async{
   final int totalrow=await dbHelper.queryRowCount();
   TotalCount=totalrow;
   print("มีข้อมูลทั้งหมดใน table = $totalrow row");
   reloaddata();
  }

 void _queryAll() async{
  final allRows=await dbHelper.queryAllRow();
  print("มีข้อมูลทั้งหมดใน table");
  allRows.forEach((row)=>print(row));
  reloaddata();
 }

 void _update() async{
   Map<String,dynamic> row={
    DatabaseHelper.columnId:int.parse(txtID.text),
    DatabaseHelper.columnName:txtName.text,
    DatabaseHelper.columnAge:txtAge.text
   };
   final rowsAffected=await dbHelper.update(row);
   print('บันทึกเรียบร้อย id = $rowsAffected');
 }

 void _delete() async{
  final rowsDeleted=await dbHelper.delete(int.parse(txtID.text));
  print('deleted');
 }

  void reloaddata(){
  setState(() {
  });
  }
} //extend state

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.