1. ไปตั้งค่า AVD Manager ตั้งค่า Emulator เลือก Show Advance Setting ..ตั้งค่า Camera Back ให้เป็น VirtualScene แล้ว Save
 2. ให้เปิด Run Emulator หลังจากนั้นไป … เพื่อตั้งค่า แล้วเลือก Camera ให้ใส่ QR Code บน Wall และ Table
 3. เปิด app กล้องบน emulator แล้วกด alt+WASD เดินแบบเกมส์ไปในห้องที่มีผนังแสดง QR Code
 4. หลังจากตั้งค่าพร้อมใช้งานกล้องบน Emulator เรียบร้อย ให้เปิด Android Studio เพื่อสร้าง App Week3_barcode
 5. อ้างอิงการใช้งาน plugin จากเว็บ https://pub.flutter-io.cn/packages/flutter_barcode_scanner/example
 6. ทำการแก้ไขไฟล์ใน pubspec.yaml เพิ่ม ลงไป แล้วกด pub get ด้านบน (หรือพิมพ์ใน cmd ว่า flutter pub get ด้วย)
 7. แก้ไขไฟล์ Main.dart
  import 'dart:async';
  
  import 'package:flutter/material.dart';
  import 'package:flutter/services.dart';
  import 'package:flutter_barcode_scanner/flutter_barcode_scanner.dart';
  
  void main() => runApp(MyApp());
  
  class MyApp extends StatefulWidget {
   @override
   _MyAppState createState() => _MyAppState();
  }
  
  class _MyAppState extends State<MyApp> {
   String _scanBarcode = 'Unknown';
  
   @override
   void initState() {
    super.initState();
   }
  
   startBarcodeScanStream() async {
    FlutterBarcodeScanner.getBarcodeStreamReceiver(
        "#ff6666", "Cancel", true, ScanMode.BARCODE)
      .listen((barcode) => print(barcode));
   }
  
   Future<void> scanQR() async {
    String barcodeScanRes;
    // Platform messages may fail, so we use a try/catch PlatformException.
    try {
     barcodeScanRes = await FlutterBarcodeScanner.scanBarcode(
       "#ff6666", "Cancel", true, ScanMode.QR);
     print(barcodeScanRes);
    } on PlatformException {
     barcodeScanRes = 'Failed to get platform version.';
    }
  
    // If the widget was removed from the tree while the asynchronous platform
    // message was in flight, we want to discard the reply rather than calling
    // setState to update our non-existent appearance.
    if (!mounted) return;
  
    setState(() {
     _scanBarcode = barcodeScanRes;
    });
   }
  
   // Platform messages are asynchronous, so we initialize in an async method.
   Future<void> scanBarcodeNormal() async {
    String barcodeScanRes;
    // Platform messages may fail, so we use a try/catch PlatformException.
    try {
     barcodeScanRes = await FlutterBarcodeScanner.scanBarcode(
       "#ff6666", "Cancel", true, ScanMode.BARCODE);
     print(barcodeScanRes);
    } on PlatformException {
     barcodeScanRes = 'Failed to get platform version.';
    }
  
    // If the widget was removed from the tree while the asynchronous platform
    // message was in flight, we want to discard the reply rather than calling
    // setState to update our non-existent appearance.
    if (!mounted) return;
  
    setState(() {
     _scanBarcode = barcodeScanRes;
    });
   }
  
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Barcode scan')),
        body: Builder(builder: (BuildContext context) {
         return Container(
           alignment: Alignment.center,
           child: Flex(
             direction: Axis.vertical,
             mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
             children: <Widget>[
              RaisedButton(
                onPressed: () => scanBarcodeNormal(),
                child: Text("Start barcode scan")),
              RaisedButton(
                onPressed: () => scanQR(),
                child: Text("Start QR scan")),
              RaisedButton(
                onPressed: () => startBarcodeScanStream(),
                child: Text("Start barcode scan stream")),
              Text('Scan result : $_scanBarcode\n',
                style: TextStyle(fontSize: 20))
             ]));
        })));
   }
  }

 8. เราสามารถตั้งค่ากล้อง webcam ให้เป็นกล้องของ Emulator ได้เพื่อทดสอบสแกน QR Code โดยเปิด AVD Manager แล้วตั้งค่า Camera อีกรอบ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.