เอกสารประกอบการสอน : 4123006 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อน Week 3

 1. เปิด Android studio แล้ว create new flutter project
 2. ตั้งชื่อ app เป็น week3_child_children แล้วกดสร้าง (ตั้ง path และชื่อ package ด้วย)
 3. แก้ไข Main.dart
  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget {
   // This widget is the root of your application.
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     title: 'Flutter Demo',
     theme: ThemeData(
  
      primarySwatch: Colors.blue,
  
      visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
     ),
     home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
    );
   }
  }
  
  class MyHomePage extends StatefulWidget {
   MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);
  
  
   final String title;
  
   @override
   _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
  }
  
  class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
   int _counter = 0;
  
   void _incrementCounter() {
    setState(() {
  
     _counter++;
    });
   }
  
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
  
    return Scaffold(
     appBar: AppBar(
  
      title: Text('sompoch'),
     ),
     body: Container(
  
     ),
     
    );
   }
  
  }
  
 4. สร้าง directory ชื่อ images (ไปที่ week3_child_children) แก้ไขไฟล์ pubspec.yaml เปิด
  asset:- images/แล้วกด pub get หรือถ้าใช้ VS Code ก็ให้พิมพ์ใน Terminal CMD: ว่า pub get แล้ว enter ดังภาพ
 5. หลังจากนั้นก็หารูปมาใส่ในโฟลเดอร์ images ที่สร้าง เช่นรูป car.png
 6. การใช้ Row และ Expanded
   body: Container(
        child:Column(
         children: <Widget>[
          Row(
           children: <Widget>[
            Expanded(
             flex: 2,
             child: Image.asset('images/car.png'),
            ),
            Expanded(
              flex: 1,
              child:Image.asset('images/car.png')
            ),
           ],
          ),
          Row(
           mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
           children:<Widget>[
            RaisedButton(onPressed: (){},
             color:Colors.blue ,
             child:Text('Submit'),
            ),
            Padding(padding: EdgeInsets.all(5)),
            RaisedButton(onPressed: (){},
             color:Colors.red ,
             child:Text('Cancel'),
            )
           ],
  
          ),
         Image.network('https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR141bMyqIj-p6GBRLyepstiQJhxeaST_n-aA&usqp=CAU'),
  
         ],
        ),
  
  
     ),

 7. การสร้าง AlertDialog และการส่งค่าบน TextField ไปยัง Dialog
  import 'package:flutter/cupertino.dart';
  import 'package:flutter/gestures.dart';
  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget {
   // This widget is the root of your application.
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     title: 'Flutter Demo',
     theme: ThemeData(
  
      primarySwatch: Colors.blue,
  
      visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
     ),
     home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
    );
   }
  }
  
  class MyHomePage extends StatefulWidget {
   MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);
  
  
   final String title;
  
   @override
   _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
  }
  
  class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
   final textFieldInput1=TextEditingController();
  
  
   int _counter = 0;
  
   void _incrementCounter() {
    setState(() {
  
     _counter++;
    });
   }
  
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
  
    return Scaffold(
     appBar: AppBar(
  
      title: Text('Week3 Child & Children'),
     ),
     body: Container(
      child:Column(
       children: <Widget>[
        TextField(
         controller: textFieldInput1,
        ),
        RaisedButton(
         onPressed: (){
          //print('Clicked.');
          showDialog(
           context: context,
           builder:(BuildContext context){
            return AlertDialog(
             title: Text('Alert'),
             content: Text(' ข้อความ : '+textFieldInput1.text),
             actions: <Widget>[
              RaisedButton(
               onPressed: (){
                Navigator.pop(context);
               },
               child:Text('OK'),
              )
             ],
            );
           },
          );
         },
         child: Text('Submit',style: TextStyle(color: Colors.white),),
         color: Colors.teal,
        ),
       ],
      ),
     ),
  
  
  
    );
   }
  }
  

  ต้องประกาศ final textFieldInput1=TextEditingController(); ไว้ด้านบน class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> ก่อน แล้ว TextField ถึงกำหนดให้ controller เชื่อมถึงกันได้

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.