1. สร้าง Flutter project ตั้งชื่อตามภาพ
 2. แก้ไขไฟล์ Main.dart
  import 'package:flutter/material.dart';
  import 'package:week3_navigator/Page1.dart';
  import 'package:week3_navigator/Page2.dart';
  import 'package:week3_navigator/PageAbout.dart';
  //หรือเขียนแบบลดรูปใช้ => ช่วยเช่น void main()=>runApp(MyApp());
  void main(){
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     title: 'Test',
     theme: ThemeData(
      primarySwatch: Colors.teal,
     ),
     initialRoute: '/',
     routes: {
      '/':(context)=>Page1(title:'Page 1'),
      '/page2':(context)=>Page2(title:'Page 2'),
      '/ab':(context)=>PageAbout(title: 'Page About'),
     },
    );
   }
  }
  
  
  
  
 3. ให้สร้างไฟล์ โดยกดคลิกขวาที่ lib แล้ว new dart file ตั้งชื่อ Page1.dart แล้วพิมพ์โค้ดตามนี้
  import 'package:flutter/material.dart';
  class Page1 extends StatefulWidget {
   Page1({Key key,this.title}):super(key:key);
   final String title;
   @override
   _Page1State createState() => _Page1State();
  }
  
  class _Page1State extends State<Page1> {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
     appBar: AppBar(
      title:Text(widget.title),
     ),
     body: Center(
      child:Column(
       children: <Widget>[
        Image.network('https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcReXUMrZzOsVUptKhydvWXLi-SnrT7e_PZi_w&usqp=CAU'),
        RaisedButton(
          onPressed: (){
           Navigator.pushNamed(context, '/page2');
          },
          child:Text('Go Page 2'),
  
          ),
       ],
      ),
     ),
    );
   }
  }
  
  

   

 4. ให้สร้างไฟล์ โดยกดคลิกขวาที่ lib แล้ว new dart file ตั้งชื่อ Page2.dart แล้วพิมพ์โค้ดตามนี้
  import 'package:flutter/material.dart';
  class Page2 extends StatefulWidget {
   Page2({Key key,this.title}):super(key:key);
   final String title;
   @override
   _Page2State createState() => _Page2State();
  }
  
  class _Page2State extends State<Page2> {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
     appBar: AppBar(
      title: Text(widget.title),
     ),
     body: Center(
      child:Column(
       children: <Widget>[
        Text('ยินดีต้อนรับสู่เพจ 2',style: TextStyle(color: Colors.red,fontSize: 26),),
        RaisedButton(
         onPressed: (){
          Navigator.pushNamed(context, '/ab');
         },
         child:Text('ไป Page About'),
        ),
       ],
      ),
  
     ),
    );
   }
  }
  
  

   

 5. ให้สร้างไฟล์ โดยกดคลิกขวาที่ lib แล้ว new dart file ตั้งชื่อ PageAbout.dart แล้วพิมพ์โค้ดตามนี้
  import 'package:flutter/material.dart';
  class PageAbout extends StatefulWidget {
   PageAbout({Key key,this.title}):super(key:key);
   final String title;
   @override
   _PageAboutState createState() => _PageAboutState();
  }
  
  class _PageAboutState extends State<PageAbout> {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
     appBar: AppBar(
      title: Text(widget.title),
     ),
     body: Center(
      child: Text('ยินดีต้อนรับสู่เพจ About',style: TextStyle(color: Colors.red,fontSize: 26),),
     ),
    );
   }
  }
  

 6. ในหน้า PageAbout.dart เพิ่ม BottomNavigationBar
  import 'package:flutter/material.dart';
  class PageAbout extends StatefulWidget {
   PageAbout({Key key,this.title}):super(key:key);
   final String title;
   @override
   _PageAboutState createState() => _PageAboutState();
  }
  
  class _PageAboutState extends State<PageAbout> {
   int _selectedIndex = 0;
   static const TextStyle optionStyle = TextStyle(fontSize: 30, fontWeight: FontWeight.bold);
   static const List<Widget> _widgetOptions = <Widget>[
    Text('Index 0: Home',style: optionStyle,),
    Text('Index 1: Business',style: optionStyle,),
    Image(image: NetworkImage('https://flutter.github.io/assets-for-api-docs/assets/widgets/owl.jpg'),
    ),];
  
   void _onItemTapped(int index) {
    setState(() {_selectedIndex = index; });
   }
  
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
     appBar: AppBar(
      title: Text(widget.title),
     ),
     body: Center(
      child: _widgetOptions.elementAt(_selectedIndex),
       ),
     bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
       items: const <BottomNavigationBarItem>[
        BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.home),label: 'home'),
        BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.business),label: 'business'),
        BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.thumb_up),label: 'thumb_up'),
       ],
       currentIndex: _selectedIndex,
       selectedItemColor: Colors.red[800],
       onTap: _onItemTapped,
     ),
    );
   }
  }
  

 7. สร้างแอพใหม่ขึ้นมาใส่ชื่อ week3_randomnumber
 8. แก้ไขโค้ดหน้า main.dart
  import 'dart:math';
  
  import 'package:flutter/cupertino.dart';
  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget {
   // This widget is the root of your application.
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     title: 'Flutter Demo',
     theme: ThemeData(
  
      primarySwatch: Colors.blue,
  
      visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
     ),
     home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
    );
   }
  }
  
  class MyHomePage extends StatefulWidget {
   MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);
  
  
  
   final String title;
  
   @override
   _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
  }
  
  String random_number(){
   var rgn=new Random();
   String num=rgn.nextInt(9).toString();
   return num;
  }
  
  class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
   final txt1=TextEditingController();
   int _counter = 0;
   String _answer=random_number();
   String _result="";
   void _guess_number(){
    setState(() {
      if(_answer==txt1.text){
       _result="ถูกต้อง";
      }
      else{
       //_result="คำตอบผิด ที่ถูกคือ :"+_answer;
       _result="คำตอบผิด ที่ถูกคือ : $_answer";
      }
  
    });
   }
  
   void _new_game(){
    setState(() {
     _result = 'เดาตัวเลข';
     _answer = random_number();
     txt1.text = '';
    });
   }
  
   void _incrementCounter() {
    setState(() {
  
     _counter++;
    });
   }
  
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
  
    return Scaffold(
     appBar: AppBar(
  
      title: Text(widget.title),
     ),
     body: Center(
      child: Column(
       mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
       children: <Widget>[
        TextField(
         controller: txt1,
         keyboardType: TextInputType.number,
        ),
        Text(
        // "ans : $_result"
         _result
        ),
        Row(
         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
         children: <Widget>[
          RaisedButton(
           color: Colors.red,
           onPressed: (){
            //print(random_number());
            // print(txt1.text);
            _guess_number();
           },
           child:Text('ส่งคำตอบ'),
          ),
          Padding(padding: EdgeInsets.all(5)),
          RaisedButton(
           color: Colors.blue,
           onPressed: (){
            _new_game();
           },
           child:Text('เริ่มใหม่'),
          ),
         ],
        ),
  
  
       ],
      ),
     ),
  
    );
   }
  }
  

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.