ปิดโปรเจ็ค สร้างโปรเจ็คใหม่

ทำการลบโค้ดที่ไม่จำเป็นออก เพื่อทำการเขียนใหม่

 

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 const MyApp({super.key});

 // This widget is the root of your application.
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(

    colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.deepPurple),
    useMaterial3: true,
   ),
   home: const MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 const MyHomePage({super.key, required this.title});


 final String title;

 @override
 State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 int _counter = 0;

 void _incrementCounter() {
  setState(() {

   _counter++;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {

  return Scaffold(
   appBar: AppBar(

    backgroundColor: Theme.of(context).colorScheme.inversePrimary,

    title: Text(widget.title),
   ),
   body: Center(
   

   ),

  );
 }
}

การกรอกและแสดงผล เมื่อกรอกข้อมูลลงใน input text แล้วให้แสดงผลที่กรอกลงไปเมื่อกดปุ่ม

 

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 const MyApp({super.key});

 // This widget is the root of your application.
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(

    colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.deepPurple),
    useMaterial3: true,
   ),
   home: const MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 const MyHomePage({super.key, required this.title});


 final String title;

 @override
 State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 int _counter = 0;
 TextEditingController _inputText=TextEditingController();
 void _incrementCounter() {
  setState(() {

   _counter++;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {

  return Scaffold(
   appBar: AppBar(

    backgroundColor: Theme.of(context).colorScheme.inversePrimary,

    title: Text(widget.title),
   ),
   body: Center(
    child:Column(
     children: <Widget>[
      Text('แสดงผลค่าที่กรอกลงมา '+_inputText.text),
      TextField(
       keyboardType: TextInputType.number,
       controller: _inputText,
      ),
      ElevatedButton(onPressed: (){
       setState(() {

       });
      }, child: Text('Update'))
     ],
    ),

   ),

  );
 }
}

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.