1. เปิด Android studio
2. ทำการสร้าง project ใหม่ เลือก New FLutter Project (ถ้าไม่อยู๋หน้าแรกให้กด file->close project ก่อน)

 

import 'package:flutter/material.dart';
void main(){
 runApp(
  MaterialApp(
   home:Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: const Text('AppBar 222222'),
    ),
   ) ,
  )
 );
}

 

import 'package:flutter/material.dart';
void main(){
 runApp(
  MaterialApp(
   home:Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: const Text('AppBar 222222'),
     backgroundColor: Colors.deepOrange[100],
    ),
    body:const Image(image: NetworkImage('https://kungtee.com/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-13_8-48-26.jpg')
    ),
   ) ,
  )
 );
}

การจะเอาภาพในโปรเจ็คจะต้องไปแก้ไขไฟล์ pubspec.yaml ตามภาพก่อน

หลังจากนั้นจะต้องสร้าง Folder images โดยการ

หลังจากนั้นให้หารูปจาก google download หรือ save ไว้ใน download ของ pc เรา แล้วให้ copy ไปวางใน folder images ของ flutter project ตามภาพ

การใช้งานกลับไปแก้ไขตรง Image โดยใส่ debugShowCheckedModeBanner:false ,

 

import 'package:flutter/material.dart';
void main(){
 runApp(
  MaterialApp(
   home:Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: const Text('AppBar 222222'),
     backgroundColor: Colors.deepOrange[100],
    ),
    body:const Image(
      image: AssetImage('images/car.jpg'),
    ),
   ) ,
  )
 );
}

ลบ debuging บน app ออก

 

import 'package:flutter/material.dart';
void main(){
 runApp(
  MaterialApp(
   debugShowCheckedModeBanner:false ,
   home:Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: const Text('AppBar 222222'),
     backgroundColor: Colors.deepOrange[100],
    ),
    body:const Image(
      image: AssetImage('images/car.jpg'),

    ),
   ) ,
  )
 );
}

การใช้ Row โดยใช้ icon เรียงกันใน Row

 

import 'package:flutter/material.dart';
void main(){
 runApp(
  MaterialApp(
   debugShowCheckedModeBanner:false ,
   home:Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: const Text('AppBar 222222'),
     backgroundColor: Colors.deepOrange[100],
    ),
    body: Row(
     children: <Widget>[
      Icon(Icons.motorcycle),
      Icon(Icons.motorcycle),
      Icon(Icons.motorcycle)
      ],
     )
    ),
   ) ,

 );
}

ปรับให้ไอคอนอยู๋ตรงกลาง ในส่วนการแสดงผลแบบ Row

 

import 'package:flutter/material.dart';
void main(){
 runApp(
  MaterialApp(
   debugShowCheckedModeBanner:false ,
   home:Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: const Text('AppBar 222222'),
     backgroundColor: Colors.deepOrange[100],
    ),
    body: Row(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
     children: <Widget>[
      Icon(Icons.motorcycle),
      Icon(Icons.motorcycle),
      Icon(Icons.motorcycle)
      ],
     )
    ),
   ) ,

 );
}

ถ้าจะเรียงรูปไอคอนแบบในภาพ

สามารถใส่โค้ดได้ดังนี้

 

import 'package:flutter/material.dart';
void main(){
 runApp(
  MaterialApp(
   debugShowCheckedModeBanner:false ,
   home:Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: const Text('AppBar 222222'),
     backgroundColor: Colors.deepOrange[100],
    ),
    body: Column(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
     children: <Widget>[
      Row(
       children: <Widget>[Icon(Icons.motorcycle,size:48),],
      ),
      Row(
       children: <Widget>[
       Icon(Icons.motorcycle,size:48),
       Icon(Icons.motorcycle,size:48),
      ],),
      Row(
       children: <Widget>[
        Icon(Icons.motorcycle,size:48),
        Icon(Icons.motorcycle,size:48),
        Icon(Icons.motorcycle,size:48),],
      ),
      ],
     )
    ),
   ) ,

 );
}

แสดงผลตามรูปภาพด้านล่าง

สามารถใช้ Row และ Column ได้ดังนี้

 

import 'package:flutter/material.dart';
void main(){
 runApp(
  MaterialApp(
   debugShowCheckedModeBanner:false ,
   home:Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: const Text('AppBar 222222'),
     backgroundColor: Colors.deepOrange[100],
    ),
    body: Container(
       child:Column(
        children: <Widget>[
         Row(children: <Widget>[Text('Actor 1')]),
         Row(children: <Widget>[Text('Name '),Text(' Address'),])
        ],
       ) ,
     ),
    ),
   ) ,

 );
}

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.