1. ไปที่ drive d:\ เข้าไปโฟลเดอร์ของเรา แล้วพิมพ์ cmd ทับตรง address bar ด้านบนแล้วกด enter
     จะมี cmd ขึ้นมา
    2. พิมพ์คำสั่ง ionic start day2_app1 blank แล้วกด enter ไปเรื่อยๆ จนเสร็จ
     ionic start day2_app1 blank

    3. เมื่อ app Load เสร็จแล้วให้พิมพ์
     cd .\day2_app1
    4. และแสดงผลด้วยคำสั่ง
     ionic serve --browser "chrome"
    5. เมื่อแสดงผลบน chrome แล้วให้ไปที่ปุ่ม start แล้วพิพม์ visual studio code เปิดโปรแกรมขึ้นมา (หรือจะใช้ dreamwaver ก็ได้) แล้วเลือกเมนู file->open folder แล้วเปิด day2_app1 ขึ้นมา
    6. ไปที่ src->app->home เปิดไฟล์ home.page.html เพื่อแก้ไข
    7. ก่อนแก้ไขไฟล์ home.page.html ให้ไปที่ ui companent ในส่วนของ ion-card link https://ionicframework.com/docs/api/card จากนั้นให้ copy ตรง usage คือวิธีใช้มา โดยตัวอย่างจะ copy ตัวที่สอง
    8. กลับไปที่ home.page.html วางใน <div id=”contianer”>…..</div>
    9. แก้ไข title bar เพื่อแก้ไขชื่อด้านบน
    10. หลังจากนั้นแก้ไข ion-label และเพิ่มปุ่มกด ก่อนเพิ่มให้ไปที่ ui-companent ในส่วนของปุ่มกด https://ionicframework.com/docs/api/button
     ทำการ copy code ในส่วนของ usage มา
    11. กลับมาที่ visual studio code ในไฟล์ home.page.html วางโค้ดลงไป (ด้านล่างคือโค้ดทั้งหมดหน้า home.page.html)
     <ion-header [translucent]="true">
      <ion-toolbar>
       <ion-title>
        Sompoch
       </ion-title>
      </ion-toolbar>
     </ion-header>
     
     <ion-content [fullscreen]="true">
      <ion-header collapse="condense">
       <ion-toolbar>
        <ion-title size="large">Sompoch.</ion-title>
       </ion-toolbar>
      </ion-header>
     
      <div id="container">
       <ion-card>
        <ion-item>
         <ion-icon name="pin" slot="start"></ion-icon>
         <ion-label>ยินดีต้อนรับสู่ app ของฉัน</ion-label>
         <ion-button fill="outline" slot="end">View</ion-button>
        </ion-item>
       
        <ion-card-content>
         <ion-button color="warning" expand="block">go to about</ion-button>
        </ion-card-content>
       </ion-card>
       </div>
     </ion-content>
     
    12. ทำการปิด serve โดยการกลับมาที่ cmd ให้กด ctrl+c ย้ำๆ บนคีย์บอร์ด หลังจากนั้นจะกลับมาพิมพ์ได้ให้พิมพ์เพื่อสร้าง page about ดังนี้
     ionic generate page about

    13. กลับมาที่ visual studio code ไปที่ไฟล์ home.page.html ไปแก้ตรงปุ่ม go to about เพิ่ม href=”/about” ลงไป ดังภาพ
     หลังจาก save
    14. กลับไปที่ cmd ทำการเปิด serve โดยพิมพ์
     ionic serve --browser "chrome"
    15. กลับไปที่ visual studio code ไปที่่ไฟล์ src->app->about->about.page.html ทำการแก้ไขไฟล์โดยเพิ่มปุ่มแสดง button ลงไปดังภาพ
    16. ทำการเลือก icon จากตัวอย่างค้นหา icon home มาแล้วเอาชื่อมา
    17. แก้ไขไฟล์ about.page.html ดังนี้
     <ion-header>
      <ion-toolbar>
       <ion-title>about</ion-title>
      </ion-toolbar>
     </ion-header>
     
     <ion-content>
      <ion-button href="/home">
       <ion-icon slot="icon-only" href="/home" name="home-outline"></ion-icon>
      </ion-button>
     </ion-content>
     
    18. เราสามารถเปลี่ยนสี color ใน app ได้โดยไปที่ src->theme->variables.scss สามารถแก้ไขสีตามต้องการเช่น primary จากสีนำเงินเราจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้โดยเปลี่ยนจาก สีตรงนี้

     หลังจากนั้นเวลาเรียกใช้ กลับมาที่หน้า about ปุ่มที่สร้างเพิ่ม color=”primary” ลงไป

     <ion-header>
      <ion-toolbar>
       <ion-title>about</ion-title>
      </ion-toolbar>
     </ion-header>
     
     <ion-content>
      <ion-button href="/home">
       <ion-icon slot="icon-only" name="home-outline"></ion-icon>
      </ion-button>
     
      <ion-button color="secondary" href="/home">
       <ion-icon slot="icon-only" name="home-outline"></ion-icon>
      </ion-button>
     
     </ion-content>
     

     ขั้นตอนต่อไปจะเพิ่ม ion-list เพื่อให้สมบูรณ์ในหน้า about.page.html (ทำการ copy code ทั้งหมดได้เลย)

     <ion-header>
      <ion-toolbar>
       <ion-title>about</ion-title>
      </ion-toolbar>
     </ion-header>
     
     <ion-content>
      <ion-button  href="/home">
       <ion-icon slot="icon-only" name="home-outline">
       </ion-icon>
      </ion-button>
      <ion-button color="secondary" href="/home">
       <ion-icon slot="icon-only" name="home-outline">
       </ion-icon>
      </ion-button>
     
      <br>
      <ion-list>
       <ion-list-header> เกี่ยวกับเรา </ion-list-header>
     
       <ion-item>
        <ion-avatar slot="start">
         <img src="./avatar-finn.png" />
        </ion-avatar>
        <ion-label>
         <h2>Finn</h2>
         <h3>I'm a big deal</h3>
         <p>Listen, I've had a pretty messed up day...</p>
        </ion-label>
       </ion-item>
     
       <ion-item>
        <ion-avatar slot="start">
         <img src="./avatar-han.png" />
        </ion-avatar>
        <ion-label>
         <h2>Han</h2>
         <h3>Look, kid...</h3>
         <p>I've got enough on my plate as it is, and I...</p>
        </ion-label>
       </ion-item>
     
       <ion-item>
        <ion-avatar slot="start">
         <img src="./avatar-rey.png" />
        </ion-avatar>
        <ion-label>
         <h2>Rey</h2>
         <h3>I can handle myself</h3>
         <p>You will remove these restraints and leave...</p>
        </ion-label>
       </ion-item>
     
       <ion-item>
        <ion-avatar slot="start">
         <img src="./avatar-luke.png" />
        </ion-avatar>
        <ion-label>
         <h2>Luke</h2>
         <h3>Your thoughts betray you</h3>
         <p>I feel the good in you, the conflict...</p>
        </ion-label>
       </ion-item>
      </ion-list>
     </ion-content>
     

      

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.