ขั้นตอนเตรียมการ

  1. ลง xamp เพื่อใช้งาน web server และ MySQL
  2. ให้เข้าไปที่ phpMyadmin
  3. สร้าง database (กดที่เมนู SQL ใส่คำสั่งด้านล่างลงไป)
   CREATE DATABASE apidb;
   
  4. สร้าง table (กดที่เมนู SQL ใส่คำสั่งด้านล่างลงไป)
   CREATE TABLE `employees` (
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `first_name` varchar(255) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,
    `last_name` varchar(255) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,
    `email_address` varchar(255) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`)
   ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
   

    

  5. เพิ่มข้อมูลทดสอบลงใน table ที่สร้าง (กดที่เมนู SQL ใส่คำสั่งด้านล่างลงไป)
   insert into employees (id, first_name, last_name, email_address) values (1, 'Carlyle', 'Onians', 'conians0@scribd.com');
   insert into employees (id, first_name, last_name, email_address) values (2, 'Eb', 'Powland', 'epowland1@list-manage.com');
   insert into employees (id, first_name, last_name, email_address) values (3, 'Tanhya', 'Madison', 'tmadison2@msu.edu');
   insert into employees (id, first_name, last_name, email_address) values (4, 'Maurine', 'Nuscha', 'mnuscha3@diigo.com');
   insert into employees (id, first_name, last_name, email_address) values (5, 'Cosette', 'Ducket', 'cducket4@pbs.org');
   

    

  6. ให้ไปสร้างไฟล์ employee.php ใน Folder C:\xampp\htdocs โดยมีโค้ดดังนี้
   <?php
   	//กำหนดค่า Access-Control-Allow-Origin ให้ เครื่อง อื่น ๆ สามารถเรียกใช้งานหน้านี้ได้
   	header("Access-Control-Allow-Origin: *");
   	
   	header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");
   	
   	header("Access-Control-Allow-Methods: OPTIONS,GET,POST,PUT,DELETE");
   	
   	header("Access-Control-Max-Age: 3600");
   	
   	header("Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Access-Control-Allow-Headers, Authorization, X-Requested-With");
   	
   	//ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
   	$link = mysqli_connect('localhost', 'user', 'pass', 'database');
   
   	mysqli_set_charset($link, 'utf8');
   	
   	$requestMethod = $_SERVER["REQUEST_METHOD"];
   	
   	//ตรวจสอบหากใช้ Method GET
   	if($requestMethod == 'GET'){
   		//ตรวจสอบการส่งค่า id
   		if(isset($_GET['id']) && !empty($_GET['id'])){
   			
   			$id = $_GET['id'];
   			
   			//คำสั่ง SQL กรณี มีการส่งค่า id มาให้แสดงเฉพาะข้อมูลของ id นั้น
   			$sql = "SELECT * FROM employees WHERE id = $id";
   			
   		}else{
   			//คำสั่ง SQL แสดงข้อมูลทั้งหมด
   			$sql = "SELECT * FROM employees";
   		}
   		
   		$result = mysqli_query($link, $sql);
   		
   		//สร้างตัวแปร array สำหรับเก็บข้อมูลที่ได้
   		$arr = array();
   		
   		while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
   			 
   			 $arr[] = $row;
   		}
   		
   		echo json_encode($arr);
   	}
   	
   	//อ่านข้อมูลที่ส่งมาแล้วเก็บไว้ที่ตัวแปร data
   	$data = file_get_contents("php://input");
   
   	//แปลงข้อมูลที่อ่านได้ เป็น array แล้วเก็บไว้ที่ตัวแปร result
   	$result = json_decode($data,true);
   
   	//ตรวจสอบการเรียกใช้งานว่าเป็น Method POST หรือไม่
   	if($requestMethod == 'POST'){
   		
   		if(!empty($result)){
   			
   			$firstName = $result['first_name'];
   			$lastName = $result['last_name'];
   			$emailAddress = $result['email_address'];
   			
   			//คำสั่ง SQL สำหรับเพิ่มข้อมูลใน Database
   			$sql = "INSERT INTO employees (id,first_name,last_name,email_address) VALUES (NULL,'$firstName','$lastName','$emailAddress')";
   			
   			$result = mysqli_query($link, $sql);
   			
   			if ($result) {
   			  echo json_encode(['status' => 'ok','message' => 'Insert Data Complete']);
   			} else {
   			  echo json_encode(['status' => 'error','message' => 'Error']);	
   			}
   		}
   			
   	}
   	
   	//ตรวจสอบการเรียกใช้งานว่าเป็น Method PUT หรือไม่
   	if($requestMethod == 'PUT'){
   		
   		//ตรวจสอบว่ามีการส่งค่า id มาหรือไม่
   		if(isset($_GET['id']) && !empty($_GET['id'])){
   			
   			$id = $_GET['id'];
   			
   			$firstName = $result['first_name'];
   			$lastName = $result['last_name'];
   			$emailAddress = $result['email_address'];
   			
   			//คำสั่ง SQL สำหรับแก้ไขข้อมูลใน Database โดยจะแก้ไขเฉพาะข้อมูลตามค่า id ที่ส่งมา
   			$sql = "UPDATE employees SET first_name = '$firstName' , last_name = '$lastName' , email_address = '$emailAddress' WHERE id = $id";
   
   			$result = mysqli_query($link, $sql);
   			
   			if ($result) {
   			  echo json_encode(['status' => 'ok','message' => 'Update Data Complete']);
   			} else {
   			  echo json_encode(['status' => 'error','message' => 'Error']);	
   			}
   		
   		}
   			
   	}
   	
   	//ตรวจสอบการเรียกใช้งานว่าเป็น Method DELETE หรือไม่
   	if($requestMethod == 'DELETE'){
   		
   		//ตรวจสอบว่ามีการส่งค่า id มาหรือไม่
   		if(isset($_GET['id']) && !empty($_GET['id'])){
   			
   			$id = $_GET['id'];
   			
   			//คำสั่ง SQL สำหรับลบข้อมูลใน Database ตามค่า id ที่ส่งมา
   			$sql = "DELETE FROM employees WHERE id = $id";
   
   			$result = mysqli_query($link, $sql);
   			
   			if ($result) {
   			  echo json_encode(['status' => 'ok','message' => 'Delete Data Complete']);
   			} else {
   			  echo json_encode(['status' => 'error','message' => 'Error']);	
   			}
   		
   		}
   			
   	}
     ?>

    

  7. ลองเรียก API Restful ที่สร้างขึ้นมาแสดงโดยเปิด browser แล้วพิพม์ http://localhost/employee.php
   ภาพจากด้านบนจะทดสอบบนเซิฟเวอร์จริง kungtee.com/employee.php
  8. เปิด android studio -> new flutter project สร้าง week6_demo_api
  9. เปิดไฟล์ pubspec.yaml เพิ่ม http: ลงไป
   name: week6_demo_api
   description: A new Flutter application.
   
   # The following line prevents the package from being accidentally published to
   # pub.dev using `pub publish`. This is preferred for private packages.
   publish_to: 'none' # Remove this line if you wish to publish to pub.dev
   
   # The following defines the version and build number for your application.
   # A version number is three numbers separated by dots, like 1.2.43
   # followed by an optional build number separated by a +.
   # Both the version and the builder number may be overridden in flutter
   # build by specifying --build-name and --build-number, respectively.
   # In Android, build-name is used as versionName while build-number used as versionCode.
   # Read more about Android versioning at https://developer.android.com/studio/publish/versioning
   # In iOS, build-name is used as CFBundleShortVersionString while build-number used as CFBundleVersion.
   # Read more about iOS versioning at
   # https://developer.apple.com/library/archive/documentation/General/Reference/InfoPlistKeyReference/Articles/CoreFoundationKeys.html
   version: 1.0.0+1
   
   environment:
    sdk: ">=2.7.0 <3.0.0"
   
   dependencies:
    flutter:
     sdk: flutter
    http: ^0.12.2
   
   
    # The following adds the Cupertino Icons font to your application.
    # Use with the CupertinoIcons class for iOS style icons.
    cupertino_icons: ^1.0.0
   
   dev_dependencies:
    flutter_test:
     sdk: flutter
   
   # For information on the generic Dart part of this file, see the
   # following page: https://dart.dev/tools/pub/pubspec
   
   # The following section is specific to Flutter.
   flutter:
   
    # The following line ensures that the Material Icons font is
    # included with your application, so that you can use the icons in
    # the material Icons class.
    uses-material-design: true
   
    # To add assets to your application, add an assets section, like this:
    # assets:
    #  - images/a_dot_burr.jpeg
    #  - images/a_dot_ham.jpeg
   
    # An image asset can refer to one or more resolution-specific "variants", see
    # https://flutter.dev/assets-and-images/#resolution-aware.
   
    # For details regarding adding assets from package dependencies, see
    # https://flutter.dev/assets-and-images/#from-packages
   
    # To add custom fonts to your application, add a fonts section here,
    # in this "flutter" section. Each entry in this list should have a
    # "family" key with the font family name, and a "fonts" key with a
    # list giving the asset and other descriptors for the font. For
    # example:
    # fonts:
    #  - family: Schyler
    #   fonts:
    #    - asset: fonts/Schyler-Regular.ttf
    #    - asset: fonts/Schyler-Italic.ttf
    #     style: italic
    #  - family: Trajan Pro
    #   fonts:
    #    - asset: fonts/TrajanPro.ttf
    #    - asset: fonts/TrajanPro_Bold.ttf
    #     weight: 700
    #
    # For details regarding fonts from package dependencies,
    # see https://flutter.dev/custom-fonts/#from-packages
   

    

  10. คลิกขวาที่ folder lib แล้ว new package ตั้งชื่อ model แล้วคลิกขวาที่ model เลือก  new สร้างไฟล์ emp.dart
   class Emp{
   
    final String id;
    final String first_name;
    final String last_name;
    final String email_address;
    final String imgUrl;
     Emp(
       this.id,
       this.first_name,
       this.last_name,
       this.email_address,
       this.imgUrl,
       );
   factory Emp.fromMap(Map<String,dynamic>json){
    return Emp(json['id'],json['first_name'],json['last_name'],json['email_address'],json['imgUrl']);
   }
    factory Emp.fromJson(Map<String,dynamic>json){
     return Emp(json['id'],json['first_name'],json['last_name'],json['email_address'],json['imgUrl']);
    }
   }

    

  11. เพิ่มฟังชั่น future เรียก getEmp() และส่วนของ body ให้แสดงผลแบบ FutureBuilder
   โค้ดในหน้า main.dart ทั้งหมดดังนี้

   import 'dart:convert';
   
   import 'package:flutter/material.dart';
   
   import 'model/emp.dart';
   import 'package:http/http.dart' as http;
   
   Future<List<Emp>> getEmp() async {
    String url = 'http://kungtee.com/employee.php';
    // http.Response response = await http.get(url);
    http.Response response = await http.get(url);
    // Try to convert json to dart object
    List<Emp> allEmp = new List();
    List<dynamic> Empployee = json.decode(response.body);
   
    for (var empJson in Empployee) {
     var emp = Emp.fromJson(empJson);
     // print(emp.first_name);
     allEmp.add(emp);
    }
    // print('count ${allEmp.length}');
    return allEmp;
   }
   
   
   
   
   void main() {
    runApp(MyApp());
   }
   
   class MyApp extends StatelessWidget {
    // This widget is the root of your application.
    @override
    Widget build(BuildContext context) {
     return MaterialApp(
      title: 'Flutter Demo',
      theme: ThemeData(
       // This is the theme of your application.
       //
       // Try running your application with "flutter run". You'll see the
       // application has a blue toolbar. Then, without quitting the app, try
       // changing the primarySwatch below to Colors.green and then invoke
       // "hot reload" (press "r" in the console where you ran "flutter run",
       // or simply save your changes to "hot reload" in a Flutter IDE).
       // Notice that the counter didn't reset back to zero; the application
       // is not restarted.
       primarySwatch: Colors.blue,
       // This makes the visual density adapt to the platform that you run
       // the app on. For desktop platforms, the controls will be smaller and
       // closer together (more dense) than on mobile platforms.
       visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
      ),
      home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
     );
    }
   }
   
   class MyHomePage extends StatefulWidget {
    MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);
   
    // This widget is the home page of your application. It is stateful, meaning
    // that it has a State object (defined below) that contains fields that affect
    // how it looks.
   
    // This class is the configuration for the state. It holds the values (in this
    // case the title) provided by the parent (in this case the App widget) and
    // used by the build method of the State. Fields in a Widget subclass are
    // always marked "final".
   
    final String title;
   
    @override
    _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
   }
   
   class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
    int _counter = 0;
   
    void _incrementCounter() {
     setState(() {
      // This call to setState tells the Flutter framework that something has
      // changed in this State, which causes it to rerun the build method below
      // so that the display can reflect the updated values. If we changed
      // _counter without calling setState(), then the build method would not be
      // called again, and so nothing would appear to happen.
      _counter++;
     });
    }
   
    @override
    Widget build(BuildContext context) {
     // This method is rerun every time setState is called, for instance as done
     // by the _incrementCounter method above.
     //
     // The Flutter framework has been optimized to make rerunning build methods
     // fast, so that you can just rebuild anything that needs updating rather
     // than having to individually change instances of widgets.
     return Scaffold(
      appBar: AppBar(
       // Here we take the value from the MyHomePage object that was created by
       // the App.build method, and use it to set our appbar title.
       title: Text(widget.title),
      ),
      body: Center(
   
        child: FutureBuilder<List<Emp>>(
         future: getEmp(),
         builder: (context,snapshot){
          if(snapshot.hasData){
           return new ListView.builder(
            itemCount: snapshot.data.length,
            itemBuilder: (context, index) {
             // return EmpObject(item: snapshot.data[index]);
             return Container(
               padding: EdgeInsets.all(2),
               height: 140,
               child: Card(
                elevation: 5,
                child: Row(
                  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
                  children: <Widget>[
   
                   Image.network(
                    "${snapshot.data[index].imgUrl}",
                    width: 100,
                   ),
                   Expanded(
                     child: Container(
                       padding: EdgeInsets.all(5),
                       child: Column(
                        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
                        children: <Widget>[
   
                         Text("id:${snapshot.data[index].id}"),
                         Text("first_name:${snapshot.data[index].first_name}"),
                         Text("last_name:${snapshot.data[index].last_name}"),
                         Text("email_address:${snapshot.data[index].email_address}"),
   
                        ],
                       )))
                  ]),
               ));
            },
           );
   
          }
          else if(snapshot.hasError){
           return new Text("${snapshot.error}");
          }
          else{
           //return loading action
           return new Container(alignment: AlignmentDirectional.center,
            child: new CircularProgressIndicator(),
           );
          }
   
         },
        )
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
       onPressed: _incrementCounter,
       tooltip: 'Increment',
       child: Icon(Icons.add),
      ), // This trailing comma makes auto-formatting nicer for build methods.
     );
    }
   }
   

    

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.