1. เข้าเว็บ pub.dev ค้นห้า audioplayers https://pub.dev/packages/audioplayers/versions/0.15.0
 2. ทำการแก้ไขไฟล์ pubspec.yaml
  dependencies:
   flutter:
    sdk: flutter
   audioplayers: ^0.15.0
 3. กด pub get หรือพิมพ์ flutter pub get บน terminal
 4. กล้บมาที่หน้า main.dart ทำการ import
  import 'package:audioplayers/audioplayers.dart';
 5. ให้สร้างตัวแปรเพื่อเรียกใช้ audio ใน class extends state
  class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
   int _counter = 0;
   AudioPlayer audioPlayer = AudioPlayer();//<---------- ตัวนี้
   void _incrementCounter() {
 6. หลังจากนั้นประกาศฟังชั่น playด้านล่าง
  play() async {
     int result = await audioPlayer.play('https://luan.xyz/files/audio/ambient_c_motion.mp3');
     if (result == 1) {
      print('play success');
      // success
     }
   }
 7. มาแก้ในส่วน body ลบ Text แล้วเพิ่มปุ่ม
  RaisedButton(onPressed: (){
   play();
  },
  child: Text('Play audio'),)
  
  

   

 8. โค้ดทั้งหมดของหน้า main.dart (ตั้งแต่ขั้นแรก)
  import 'package:audioplayers/audioplayers.dart';
  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget {
   // This widget is the root of your application.
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     title: 'Flutter Demo',
     theme: ThemeData(
      // This is the theme of your application.
      //
      // Try running your application with "flutter run". You'll see the
      // application has a blue toolbar. Then, without quitting the app, try
      // changing the primarySwatch below to Colors.green and then invoke
      // "hot reload" (press "r" in the console where you ran "flutter run",
      // or simply save your changes to "hot reload" in a Flutter IDE).
      // Notice that the counter didn't reset back to zero; the application
      // is not restarted.
      primarySwatch: Colors.blue,
      // This makes the visual density adapt to the platform that you run
      // the app on. For desktop platforms, the controls will be smaller and
      // closer together (more dense) than on mobile platforms.
      visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
     ),
     home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
    );
   }
  }
  
  class MyHomePage extends StatefulWidget {
   MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);
  
   // This widget is the home page of your application. It is stateful, meaning
   // that it has a State object (defined below) that contains fields that affect
   // how it looks.
  
   // This class is the configuration for the state. It holds the values (in this
   // case the title) provided by the parent (in this case the App widget) and
   // used by the build method of the State. Fields in a Widget subclass are
   // always marked "final".
  
   final String title;
  
   @override
   _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
  }
  
  class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
   int _counter = 0;
   AudioPlayer audioPlayer = AudioPlayer();
   void _incrementCounter() {
    setState(() {
     // This call to setState tells the Flutter framework that something has
     // changed in this State, which causes it to rerun the build method below
     // so that the display can reflect the updated values. If we changed
     // _counter without calling setState(), then the build method would not be
     // called again, and so nothing would appear to happen.
     _counter++;
    });
   }
  
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    // This method is rerun every time setState is called, for instance as done
    // by the _incrementCounter method above.
    //
    // The Flutter framework has been optimized to make rerunning build methods
    // fast, so that you can just rebuild anything that needs updating rather
    // than having to individually change instances of widgets.
    return Scaffold(
     appBar: AppBar(
      // Here we take the value from the MyHomePage object that was created by
      // the App.build method, and use it to set our appbar title.
      title: Text(widget.title),
     ),
     body: Center(
      // Center is a layout widget. It takes a single child and positions it
      // in the middle of the parent.
      child: Column(
       // Column is also a layout widget. It takes a list of children and
       // arranges them vertically. By default, it sizes itself to fit its
       // children horizontally, and tries to be as tall as its parent.
       //
       // Invoke "debug painting" (press "p" in the console, choose the
       // "Toggle Debug Paint" action from the Flutter Inspector in Android
       // Studio, or the "Toggle Debug Paint" command in Visual Studio Code)
       // to see the wireframe for each widget.
       //
       // Column has various properties to control how it sizes itself and
       // how it positions its children. Here we use mainAxisAlignment to
       // center the children vertically; the main axis here is the vertical
       // axis because Columns are vertical (the cross axis would be
       // horizontal).
       mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
       children: <Widget>[
        RaisedButton(onPressed: (){
         play();
        },
        child: Text('Play audio'),)
       ],
      ),
     ),
     floatingActionButton: FloatingActionButton(
      onPressed: _incrementCounter,
      tooltip: 'Increment',
      child: Icon(Icons.add),
     ), // This trailing comma makes auto-formatting nicer for build methods.
    );
   }
  
   play() async {
     int result = await audioPlayer.play('https://luan.xyz/files/audio/ambient_c_motion.mp3');
     if (result == 1) {
      print('play success');
      // success
     }
   }
  
  }
  

   

 9. สร้างฟังชั่น Stop
  stop() async {
   int result = await audioPlayer.stop();
   if (result == 1) {
    print('play success');
    // success
   }
  }
 10. กลับไปที่ body ทำการเพิ่มปุ่ม stop ลงไป
  RaisedButton(onPressed: (){
   stop();
  },
    child: Text('Stop audio'),)
 11. โค้ดทั้งหมดรวมปุ่ม stop
  import 'package:audioplayers/audioplayers.dart';
  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget {
   // This widget is the root of your application.
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     title: 'Flutter Demo',
     theme: ThemeData(
      // This is the theme of your application.
      //
      // Try running your application with "flutter run". You'll see the
      // application has a blue toolbar. Then, without quitting the app, try
      // changing the primarySwatch below to Colors.green and then invoke
      // "hot reload" (press "r" in the console where you ran "flutter run",
      // or simply save your changes to "hot reload" in a Flutter IDE).
      // Notice that the counter didn't reset back to zero; the application
      // is not restarted.
      primarySwatch: Colors.blue,
      // This makes the visual density adapt to the platform that you run
      // the app on. For desktop platforms, the controls will be smaller and
      // closer together (more dense) than on mobile platforms.
      visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
     ),
     home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
    );
   }
  }
  
  class MyHomePage extends StatefulWidget {
   MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);
  
   // This widget is the home page of your application. It is stateful, meaning
   // that it has a State object (defined below) that contains fields that affect
   // how it looks.
  
   // This class is the configuration for the state. It holds the values (in this
   // case the title) provided by the parent (in this case the App widget) and
   // used by the build method of the State. Fields in a Widget subclass are
   // always marked "final".
  
   final String title;
  
   @override
   _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
  }
  
  class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
   int _counter = 0;
   AudioPlayer audioPlayer = AudioPlayer();
   void _incrementCounter() {
    setState(() {
     // This call to setState tells the Flutter framework that something has
     // changed in this State, which causes it to rerun the build method below
     // so that the display can reflect the updated values. If we changed
     // _counter without calling setState(), then the build method would not be
     // called again, and so nothing would appear to happen.
     _counter++;
    });
   }
  
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    // This method is rerun every time setState is called, for instance as done
    // by the _incrementCounter method above.
    //
    // The Flutter framework has been optimized to make rerunning build methods
    // fast, so that you can just rebuild anything that needs updating rather
    // than having to individually change instances of widgets.
    return Scaffold(
     appBar: AppBar(
      // Here we take the value from the MyHomePage object that was created by
      // the App.build method, and use it to set our appbar title.
      title: Text(widget.title),
     ),
     body: Center(
      // Center is a layout widget. It takes a single child and positions it
      // in the middle of the parent.
      child: Column(
       // Column is also a layout widget. It takes a list of children and
       // arranges them vertically. By default, it sizes itself to fit its
       // children horizontally, and tries to be as tall as its parent.
       //
       // Invoke "debug painting" (press "p" in the console, choose the
       // "Toggle Debug Paint" action from the Flutter Inspector in Android
       // Studio, or the "Toggle Debug Paint" command in Visual Studio Code)
       // to see the wireframe for each widget.
       //
       // Column has various properties to control how it sizes itself and
       // how it positions its children. Here we use mainAxisAlignment to
       // center the children vertically; the main axis here is the vertical
       // axis because Columns are vertical (the cross axis would be
       // horizontal).
       mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
       children: <Widget>[
        RaisedButton(onPressed: (){
         play();
        },
        child: Text('Play audio'),),
        RaisedButton(onPressed: (){
         stop();
        },
         child: Text('Stop audio'),)
       ],
      ),
     ),
     floatingActionButton: FloatingActionButton(
      onPressed: _incrementCounter,
      tooltip: 'Increment',
      child: Icon(Icons.add),
     ), // This trailing comma makes auto-formatting nicer for build methods.
    );
   }
  
   play() async {
     int result = await audioPlayer.play('https://luan.xyz/files/audio/ambient_c_motion.mp3');
     if (result == 1) {
      print('play success');
      // success
     }
   }
  
   stop() async {
    int result = await audioPlayer.stop();
    if (result == 1) {
     print('play success');
     // success
    }
   }
  
  
  
  }
  

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.