เอกสารประกอบการสอน 4123006 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อน Week 2

 1. สร้าง app_week2_01 ขึ้นมา แก้ไขไฟล์ main.dart
  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget {
   // This widget is the root of your application.
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     debugShowCheckedModeBanner: false,
     title: 'Flutter Demo',
     theme: ThemeData(
  
      primarySwatch: Colors.blue,
  
      visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
     ),
     home: MyHomePage(title: 'sompoch22'),
    );
   }
  }
  
  class MyHomePage extends StatefulWidget {
   MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);
   final String title;
  
   @override
   _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
  }
  
  class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
   int _counter = 0;
  
   void _incrementCounter() {
    setState(() {
     _counter++;
    });
   }
  
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
     appBar: AppBar(
      title: Text('app_week2_01'),
     ),
     body: Center(
  
     ),
     
    );
   }
  }
  

   

2. ให้ไปคลิกขวาที่ app_week2_01 แล้วเลือก new directory แล้วตั้งชื่อ images

3. เปิดไฟล์ pubspec.yaml แล้ว เปิดคอมเม้น assets หลังจากนั้นให้ กด pub get ด้านบน ดังภาพ

4. แก้ไขโค้ด main.dart เพื่อเอาไฟลรูปขึ้นในหน้าจอเรียงแบบ Row

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 // This widget is the root of your application.
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   debugShowCheckedModeBanner: false,
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(

    primarySwatch: Colors.blue,

    visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
   ),
   home: MyHomePage(title: 'sompoch22'),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);
 final String title;

 @override
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 int _counter = 0;

 void _incrementCounter() {
  setState(() {
   _counter++;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('app_week2_01'),
   ),
   body: Container(
    child:Row(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
     children: [
      Image.asset('images/car1.png'),
      Image.asset('images/car2.png'),
      Image.asset('images/car3.png'),
     ],
    )
   ),

  );
 }
}

วีดีโอประกอบการสอนตั้งแต่ข้อที่ 1.-4.

5. กำหนดขนาดของรูปภาพให้มีความกว้าง และความสูงตามต้องการ โดยสามารถกำหนดใน Image.assets แล้วระบุ width,height

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 // This widget is the root of your application.
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   debugShowCheckedModeBanner: false,
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(

    primarySwatch: Colors.blue,

    visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
   ),
   home: MyHomePage(title: 'sompoch22'),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);
 final String title;

 @override
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 int _counter = 0;

 void _incrementCounter() {
  setState(() {
   _counter++;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('app_week2_01'),
   ),
   body: Container(
    child:Row(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
     children: [
      Image.asset('images/car1.png',width: 100,height: 60,),
      Image.asset('images/car2.png',width:100,height: 60,),
      Image.asset('images/car3.png',width: 100,height: 60,),
     ],
    )
   ),

  );
 }
}

6. แก้ไขโค้ดในส่วนของ body (ให้แก้เฉพาะของ body ดูที่ tag ปิด Containner)

 body: Container(
    child:Row(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
     children: <Widget>[
      Icon(Icons.thumb_up,size: 48,),
      Icon(Icons.watch,size: 48,color: Colors.red,),
      Icon(Icons.motorcycle,size: 48,),
      Icon(Icons.motorcycle,size: 48,),
      Icon(Icons.motorcycle,size: 48,),
     ],
    )
   ),

7. กรณีที่เราสร้างปุ่มแล้วปุ่มมีความกว้างไม่เท่ากัน ถ้าเราต้องการให้ปุ่มมีความกว้างเท่ากันสามารถใช้ InstrinsicWidth ได้

body: Center(
    child:IntrinsicWidth(
     child:Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      children: <Widget>[
       RaisedButton(onPressed: (){},
       child:Text('สั้นๆ')),
       RaisedButton(onPressed: (){},
       child:Text('ยาวนิดๆ')),
       RaisedButton(onPressed: (){},
       child:Text('ยาวมากๆ ที่สุด'))
      ],
     ),
    ),
   ),

8. การสร้าง row ซ้อนเข้าไปในคอลัมน์สามารถทำได้โดยกำหนด child:Row แล้วสร้าง children ซ้อนเข้าไปดังโค้ด

 body: Center(
    child:IntrinsicWidth(
     child:Column(

      children: <Widget>[
       RaisedButton(onPressed: (){},
       child:Text('สั้นๆ')),
       RaisedButton(onPressed: (){},
       child:Text('ยาวนิดๆ')),
       RaisedButton(onPressed: (){},
       child:Text('ยาวมากๆ ที่สุด')),
      Row(
       children: <Widget>[
          Icon(Icons.star),
        Icon(Icons.star),
        Icon(Icons.star),
        Icon(Icons.star),
        Icon(Icons.star),
        Text(' 170 Review'),
       ],
      )
      ],
     ),
    ),
   ),

9. การแสดงผลแบบ stack ทำให้สามารถกำหนด Layout ของ widget ได้

 body: Center(
    child:Stack(
     fit:StackFit.expand,
     children: <Widget>[
      Text('1',style: TextStyle(fontSize: 100),),
      Text('2',style: TextStyle(fontSize: 80,color: Colors.red),),
     Positioned(
      bottom:0,
      right:0,
      child: Text('3',style: TextStyle(fontSize: 60,color: Colors.blueAccent),),
     ),
      Positioned(
       top:50,
       left:200,
       child: Text('4',style: TextStyle(fontSize: 70,color: Colors.brown),),
      ),
     ],
    )
   ),


10. การใช้ Stack กำหนดรูปให้แสดงข้อความบนรูปได้ดังตัวอย่าง

 body: Center(
    child:Stack(
     children: <Widget>[
       Container(
        decoration: BoxDecoration(
         image:DecorationImage(
          image:NetworkImage('https://www.playulti.com/static/attachment/2019/4/11/attach-1557564995573.jpg'),
          fit:BoxFit.cover,
         ),
        ),
       ),
      Center(
       child:Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end,
         children: <Widget>[
          Padding(padding: const EdgeInsets.only(bottom: 30),
           child:Text('FINAL FANTASY 7 REMAKE',style: TextStyle(color:Colors.white,fontSize: 30),),
          )

         ],
       )
      ),
      ]
    )
   ),

11. การใช้ Expand เพื่อสร้าง Content แบบขยายตามอัตราส่วนหน้าจอ โดยกำหนดตาม flex โดยเปรียบเทียบการแสดงผลระหว่าง Container กับ Expanded ดังโค้ดด้านล่าง

 body: Center(
    child:Row(
     children: <Widget>[
      Container(
       width:100,
       color: Color(0xFF3be2a5),
      ),
      Expanded(
        child: Container(color:Colors.yellow),
        flex:2,
     ),
      Expanded(
        child: Container(color:Colors.blue),
        flex:1,
      )

     ]
    )
   ),


12. สามารถกำหนดให้ Container แสดงผลแบบหมุน Transform ได้ดังภาพ

 body: Center(

     child: Container(
      width:double.infinity,
      height: double.infinity,
      color:Colors.red,
      transform: Matrix4.rotationZ(pi/4),
      child: Text('Hello world',textAlign: TextAlign.center,
         style: TextStyle(fontSize: 20,
         color: Colors.white),),
     ),

    )

10.การเอารูปไปใส่ในกรอบที่กำหนดให้สวยงาม โดยใช้ BoxDecoration มาช่วย

 body: Center(

     child: Container(
      width:300,
      height:300,
      decoration: BoxDecoration(
       color:Colors.cyan[300],
       borderRadius: BorderRadius.circular(16),
       image: DecorationImage(
        // image:NetworkImage('https://www.playulti.com/static/attachment/2019/4/11/attach-1557564995573.jpg'),
        image:AssetImage('images/car1.png'),
        fit:BoxFit.cover,
       )
       //border:Border.all(width:2,color: Colors.black),
      ),

     ),

    )

 

11. สามารถแสดงผลแบบวงกลมได้ แต่ต้องลบ border radius ออกด้วย

12. การใช้งาน Drawer การ slide widget ที่เป็น Container จากด้านข้าง

import 'dart:math';

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 // This widget is the root of your application.
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   debugShowCheckedModeBanner: false,
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(

    primarySwatch: Colors.blue,

    visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
   ),
   home: MyHomePage(title: 'sompoch22'),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);
 final String title;

 @override
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 int _counter = 0;
 final GlobalKey<ScaffoldState> _scaffoldKey=new GlobalKey<ScaffoldState>();
 void _incrementCounter() {
  setState(() {
   _counter++;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   key: _scaffoldKey,
   appBar: AppBar(
    leading: IconButton(
     onPressed: (){
      _scaffoldKey.currentState.openDrawer();
     },
     icon:Icon(Icons.person),
    ),
    title: Text('app_week2_01'),
    actions: <Widget>[
     IconButton(icon: Icon(Icons.thumb_up), onPressed: (){
      print('print clicked');
     })
    ],
   ),
   drawer: Container(
    height:double.infinity,
    width:250,
    color:Colors.red,
    child:Text('Drawer Zone'),
   ),

   body: Center(

     child: Container(
      width:300,
      height:300,
      decoration: BoxDecoration(
       color:Colors.cyan[300],
       image: DecorationImage(
        // image:NetworkImage('https://www.playulti.com/static/attachment/2019/4/11/attach-1557564995573.jpg'),
        image:AssetImage('images/car1.png'),
        fit:BoxFit.cover,
       ),
        shape: BoxShape.circle,
       //border:Border.all(width:2,color: Colors.black),
      ),
     ),
    )


  );
 }
}

13. ตัวอย่างการสร้างปุ่มกด Button และ TextField รับค่า

 body: Center(
     child:Column(

      children: <Widget>[
       TextField(
        obscureText: true,
        decoration: InputDecoration(
         border:OutlineInputBorder(),
         labelText: 'password',
        ),
       ),
       RaisedButton(
         onPressed: (){},
         color:Colors.blue,
         child:Text('Submit',style: TextStyle(color:Colors.white),)
       ),
      ],
     ),

    )

จากภาพด้านบนเราอาจจะสร้าง child:Container มาครอบ Wiget เดิมเพื่อกำหนด padding ให้ TextField ห่างจาก Appbar ได้ดังภาพด้านล่าง

วิดีโอการสอนรอบบ่าย

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.