เอกสารประกอบการสอน

Flutter Day1 [Autosaved]

ขั้นตอนการติดตั้ง Flutter

 1. download ที่ https://flutter.dev/ แล้วกด get start
 2. ทำการแกะ zip แล้วเอา folder flutter ด้านในไปวางไว้ที่ drive c:\
 3. หลังจากนั้นให้คลิกขวาที่ this pc (my computer) เลือก properties แล้วเลือก Advanced system setting ที่แท๊บ Advanced เราจะต้องคลิกที่ปุ่ม Environment Variables (ขวาล่าง)
 4. คลิกที่ Path กดปุ่ม edit กด new วาง path c:\flutter\bin หลังจากนั้นกด OK แล้วปิดหน้าจอไป
 5. เปิด cmd ขึ้นมาแล้วพิมพ์ flutter doctor
 6. กรณีที่เจอ Error git ดังภาพ
  ให้เข้าไปดาวน์โหลด git https://git-scm.com/download/win แล้วทำการ install เมื่อลงแล้วก็ลองรัน cmd ใหม่ แล้วพิมพ์ flutter doctor
 7. download android studio https://developer.android.com/studio
 8. download Visual studio code https://code.visualstudio.com/
 9. ให้เปิด Visual Studio code ขึ้นมาแล้วทำการ install extension ลง flutter กับ dart เวอรชั่นล่าสุด
 10. เปิด cmd แล้ว cd C:\app_flutter แล้วพิมพ์ flutter create myapp
 11. หลังจากนั้นก็มาที่ Visual studio code แล้วไปเมนู file->Open Folder->select folder  แอพของเราแล้วเลือกเพื่อเปิด
 12. เปิด android studio แล้วไปที่ AVD Manager แล้วสร้าง Emulator ใน AVD (ดูในไสลด์ประกอบการสอนหน้าที่ 21)
 13. กลับมาที่ Visual Studio code เลือก terminal แล้ว พิมพ์คำสั่ง flutter run
 14. เราสามารถกด r ตรง terminal แอพที่สร้างจะ hot relode หน้าจอแอพจะอัพเดททันที (ต้อง save ก่อน)
 15. ต่อไปเป็นการสร้างแอพด้วย android studio ให้กด Configure แล้วเลือก plugin ทำการค้นหา plugin flutter แล้ว install หลังจากนั้นกลับมาที่หน้าแรกแล้วจะมีเมนู create new flutter project กด สร้าง
 16. แก้ไขโค้ดในหน้า main.dart (อยู่ใน Folder lib)
  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget{
   Widget build(BuildContext context){
    return MaterialApp(
     home:Scaffold(
      appBar: AppBar(
       title:Text('My App Flutter day 1'),
      ),
     )
    );
   }
  
  }
  
  
  

   

 17. แก้ไขโค้ดในข้อ 16. เพิ่มข้อความในส่วน body และปุ่ม floating action button
  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget{
   Widget build(BuildContext context){
    return MaterialApp(
     home:Scaffold(
      appBar: AppBar(
       title:Text('My App Flutter day 1'),
      ),
      body: Container(alignment: Alignment.center,
      color:Colors.lightGreen,
      child: Text('สวัสดีครับ',style: TextStyle(color:Colors.white,fontSize: 40),),
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
       child:Icon(Icons.thumb_up),
       onPressed: (){
        print('ok click');
       },
      ),
     )
    );
   }
  
  }
  
  
  

   

 18. เพิ่ม bottombar ดังโค้ด
  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget{
   Widget build(BuildContext context){
    return MaterialApp(
     home:Scaffold(
      appBar: AppBar(
       title:Text('My App Flutter day 1'),
      ),
      body: Container(alignment: Alignment.center,
      color:Colors.lightGreen,
      child: Text('สวัสดีครับ',style: TextStyle(color:Colors.white,fontSize: 40),),
      ),
      bottomNavigationBar: BottomAppBar(
       child:Text('Footer '),
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
       child:Icon(Icons.thumb_up),
       onPressed: (){
        print('ok click');
       },
      ),
     )
    );
   }
  
  }
  
  
  

   

 19. เราสามารถสร้างตัวแปร แล้วโยนค่าไปใน element Text ตรง body ได้ เช่นตัวแปร Hello และ Appbar สามารถเพิ่ม icon ได้ดังโค้ด
  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget{
   Widget build(BuildContext context){
    var hello='สมโภชน์';
    return MaterialApp(
     home:Scaffold(
      appBar: AppBar(
       backgroundColor: Colors.amberAccent,
       title:Text('My App Flutter day 1'),
       actions: <Widget>[
        IconButton(icon: Icon(Icons.ac_unit), onPressed: (){
  
         print('click appbar');
  
        })
       ],
      ),
      body: Container(alignment: Alignment.center,
      color:Colors.lightGreen,
      child: Text('สวัสดีครับ $hello',style: TextStyle(color:Colors.white,fontSize: 40),),
      ),
      bottomNavigationBar: BottomAppBar(
       color: Colors.amberAccent,
       child:Text('Footer '),
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
       child:Icon(Icons.thumb_up),
       onPressed: (){
        print('ok click');
       },
      ),
     )
    );
   }
  
  }
  
  
  

   

  VDO ประกอบการสอน

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.