ถ้าเลือก restore database จาก 2008 ไปยัง 2012 จะพบปัญหาเออเรอร์ ถึงแม้จะเลือกจากโหมดกราฟฟิกเป็น Overwrite the existing database (With replace) แล้วก็ยังไม่หายดังรูป

restore_sql2008_to_2012_Error
วิธีแก้ต้องทำการ restore ด้วย command sql ให้เปิดหน้า sqlquery code ใน sql manager ขึ้นมา หลังจากนั้นให้ใส่โค้ดดังตัวอย่างแล้วทำการ execute

USE [master]
GO
RESTORE DATABASE arit_evaluation
FROM DISK ='c:\dbbak\arit_evaluation.bak' -- file back up
WITH REPLACE,
MOVE 'arit_evaluation' to  -- move to sql db path
'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\arit_evaluation.mdf',
MOVE 'arit_evaluation_log' to -- move to sql db path
 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\arit_evaluation.ldf'

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.