เมื่อเข้า command line แล้วกดปิดสามารถ log off หรือเลือก task จาก Ctrl+Alt+Delete หลังจากนั้นเลือก New task แล้วพิมพ์ cmd

เมื่อเข้ามาแล้วเลือก config พิมพ์ sconfig เข้าหน้าสำหรับคอนฟิกเซิฟเวอร

จะเปลี่ยนเวลา timedate.cpl

intl.cpl เปลี่ยนภาษา

net user ดูว่ามี user อะไร

net user nameuser  passworduser /add สร้าง user ขึ้นมา

ถ้าจะเปลี่ยนพาสก็ใส่ net user nameuser newpassworduser 

net localgroup ดู group ใน windows

net localgroup itgroup /add สร้าง itgroup

net localgroup itgroup soku /add เพิ่มสมาชิกเข้ากรุ๊ป

สร้างรายงาน

net localgroup itgroup > it.txt

notepad it.txt

เปลี่ยน server core เป็น gui (Windows Server 2012 mode graphic)

insert cd 2012

cmd cd\

md mountdir

dism /get-wiminfo /wimfile:d:\sources\install.wim

dism /mount-wim /wimfile:d:\sources\install.wim /index:2 /mountdir:c:\mountdir /readonly

Powershell

install-windowsfeature server-gui-shell, server-gui-mgmt-infra -source c:\mountdir\windows\winsxs

 

ถ้าจะเปลี่ยนกราฟฟิกกลับเป็น core เลือก Server Manager เลือก add roles & feature -> start remove roles & feature wizard

เอา User Interfaces and infrastructure ติ๊กออก มันจะกลับมาเป็น core

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.