1. ไปที่โฟลเดอร์เราในไดรฟ์ D
2. พิมพ์ cmd บน address bar
3. ionic start week6_bmi blank
4. cd week6_bmi
5. ionic serve
6. เปิด visual studio code ขึ้นมาเลือก file->open folder->week6_bmi แล้ว open
7.home.page.html

<ion-header>
 <ion-toolbar>
  <ion-title>
   คำนวณ BMI
  </ion-title>
 </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content>
 <div class="ion-padding">
  <ion-item>
   <ion-label position="stacked">
    ส่วนสูง (cm.) <ion-text color="danger">*</ion-text>
   </ion-label>
   <ion-input [(ngModel)]="txtH" type="number"></ion-input>
  </ion-item>

  <ion-item>
    <ion-label position="stacked">
     น้ำหนัก (kg.) <ion-text color="danger">*</ion-text>
    </ion-label>
    <ion-input [(ngModel)]="txtW" type="number"></ion-input>
   </ion-item>
  <ion-button (click)="CalBMI(txtH,txtW)" expand="block">คำนวณ</ion-button>
  </div>
</ion-content>

8.home.page.ts

import { Component } from '@angular/core';
import { AlertController } from '@ionic/angular';

@Component({
 selector: 'app-home',
 templateUrl: 'home.page.html',
 styleUrls: ['home.page.scss'],
})
export class HomePage {

 constructor(public alertController:AlertController) {}
 async CalBMI(txtH,txtW){
  //การสร้างตัวแปร จะใช้คำสั่ง let x
  //การใช้บวก (+) ลบ (-) คูณ (*) หาร (/)
  // BMI=น้ำหนัก [kg.]/ (ส่วนสูง [m] ยกกำลังสอง)
  txtH=txtH/100;
  let x=txtW/(txtH*txtH);//เก็บค่า BMI
  let y;//เก็บค่าแปรผล
  if(x>=30){
   y="อ้วนมาก";
  }
  else if(x>=25){
   y="อ้วน"
  }
  else if(x>=23){
   y="น้ำหนักเกิน"
  }
  else if(x>=18.6){
   y="น้ำหนักปกติ เหมาะสม"
  }
  else
  {
   y="ผอม";
  }
  //alert('คำนวณ BMI แล้วนะ');
  const alert=await this.alertController.create({
   header:'ผลการคำนวณ',
   subHeader:'bmi='+x.toFixed(2),
   message:y,
   buttons:['ปิด']
  });
  await alert.present();
 }

}

9.หลังจากนั้นให้ไปที่ cmd ทำการปิด serve โดยกด ctrl+c ย้ำๆ

10. เปิด android studio -> config-> เปิด emulator android device มา

11. กลับมาที่ cmd พิมพ์ ionic cordova run android –emulator

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.