1. ไปที่ drive d ในโฟลเดอร์ชื่อเรา พิมพ์ cmd บน address bar
 2. ใช้คำสั่ง ionic start week5_grid blank เพื่อสร้างโปรเจ็คใหม่
 3. เนื่องจากมีการอัพเดท json ระบบจะให้กด y แล้ว enter
 4. พิมพ์ cd week5_grid
 5. พิมพ์ ionic serve เพื่อจำรองแอพบน browser
  (ถ้าต้องการให้เปิดบน Google Chrome
  ionic serve –browser “chrome”)
 6. เปิด visual studio code แล้วเลือก file->open folder
  แล้วเลือก week5_grid
 7. หน้า home.page.html 
  <ion-header>
   <ion-toolbar>
    <ion-title>
     Ionic Grid
    </ion-title>
   </ion-toolbar>
  </ion-header>
  
  <ion-content>
  <ion-grid>
   <ion-row>
    <ion-col>
     username
    </ion-col>
    <ion-col>
     <ion-input type="text" placeholder="กรุณากรอก username" [(ngModel)]="username" >
     </ion-input>
    </ion-col>
   </ion-row>
  
   <ion-row>
    <ion-col>
     password
    </ion-col>
    <ion-col>
     <ion-input type="password" placeholder="กรุณากรอก password" [(ngModel)]="password">
     </ion-input>
    </ion-col>
   </ion-row>
  
   <ion-row>
    <ion-col></ion-col>
    <ion-col>
     <ion-button (click)="Login(username,password)" color="success">
       <ion-icon slot="start" name="log-in"></ion-icon>
      Login
     </ion-button>
    </ion-col>
   </ion-row>
  
  </ion-grid>
  </ion-content>
  

   

 8. หน้า home.page.ts
  import { Component } from '@angular/core';
  
  @Component({
   selector: 'app-home',
   templateUrl: 'home.page.html',
   styleUrls: ['home.page.scss'],
  })
  export class HomePage {
  
   constructor() {}
   Login(username,password){
    //alert(username+password);
    if(username=='admin' && password=='password'){
     alert('go to profile page');
    }
    else
    {
     alert('กรุณากรอก username / password ให้ถูกต้อง');
    }
   }
  }
  
 9. สร้างหน้า profile ให้ปิด serve ก่อนโดยกดปุ่ม ctrl+c ย้ำๆ ในหน้า CMD หลังจากนั้นพิมพ์
  ionic generate page profile
 10. ถ้าเราต้องการให้ login ถูก เมื่อกรอก username=admin password=password แล้วให้เด้งไปหน้า profile จะต้องประกาศใช้งาน router ในหน้า home.page.ts (หน้า type script ก่อน) แล้วเพิ่มคำสั่ง 
  this.router.navigateByUrl(‘/profile’);  ดังภาพ (สีแดงคือส่วนที่เพิ่ม)
  import { Component } from '@angular/core';
  import { Router } from '@angular/router';
  
  @Component({
   selector: 'app-home',
   templateUrl: 'home.page.html',
   styleUrls: ['home.page.scss'],
  })
  export class HomePage {
  
   constructor(private router:Router) {}
   Login(username,password){
    //alert(username+password);
    if(username=='admin' && password=='password'){
     //alert('go to profile page');
     this.router.navigateByUrl('/profile');
    }
    else
    {
     alert('กรุณากรอก username / password ให้ถูกต้อง');
    }
   }
  }
  

   

  11. เปิด cmd อีกรอบพิมพ์ ionic serve ทดสอบโปรแกรมดู กรอก username password ที่ถูกลงไปแล้วลองดูว่าไปหน้าโปรไฟล์หรือไม่
  12. เปิด android studio แล้วเปิด emulator android ขึ้นมา
  13. หลังจากนั้นปิด serve กด ctrl+c ย้ำๆ ใน cmd แล้วพิมพ์ ionic cordova run android
   
   

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.