1. เปิดโฟลเดอร์ แล้วพิมพ์ cmd บน address bar พิมพ์ ionic start week10_sqlite blank
 2. พิมพ์ cd week10_sqlite
 3. เปิด visual studio code ไปที่ file open folder week10_sqlite
 4. กลับมาที่ cmd พิมพ์
  ionic cordova plugin add cordovasqlitestorage 
 5. พิมพ์ npm install @ionicnative/sqlite
 6. กลับไปที่ visual studio code ในโฟลเดอร์โปรเจ็คเราให้หา app.module.ts  ให้วาง import { SQLite } from ‘@ionic-native/sqlite/ngx’; และเพิ่ม SQLite ตรง provider ในไฟล์ app.module.ts ใส่โค้ดตามด้านล่าง

  import { NgModule } from '@angular/core';
  import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
  import { RouteReuseStrategy } from '@angular/router';
  
  import { IonicModule, IonicRouteStrategy } from '@ionic/angular';
  import { SplashScreen } from '@ionic-native/splash-screen/ngx';
  import { StatusBar } from '@ionic-native/status-bar/ngx';
  
  import { AppComponent } from './app.component';
  import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
  
  import { SQLite } from '@ionic-native/sqlite/ngx';
  
  @NgModule({
   declarations: [AppComponent],
   entryComponents: [],
   imports: [BrowserModule, IonicModule.forRoot(), AppRoutingModule],
   providers: [
    StatusBar,
    SplashScreen,
    SQLite ,
    { provide: RouteReuseStrategy, useClass: IonicRouteStrategy }
   ],
   bootstrap: [AppComponent]
  })
  export class AppModule {}
  

   

   

   

 7. หน้า home.page.ts ใส่โค้ดตามด้านล่าง
  //home.page.ts
  import { Component } from '@angular/core';
  
  import { SQLite, SQLiteObject } from '@ionic-native/sqlite/ngx';
  import { Platform } from '@ionic/angular';
  
  @Component({
   selector: 'app-home',
   templateUrl: 'home.page.html',
   styleUrls: ['home.page.scss'],
  })
  export class HomePage {
  
   databaseObj: SQLiteObject;
   name_model: string = "";
   row_data: any = [];
   readonly database_name: string = "freaky_datatable.db";
   readonly table_name: string = "myfreakytable";
  
   constructor(
    private platform: Platform,
    private sqlite: SQLite
   ) {
    this.platform.ready().then(() => {
     this.createDB();
    }).catch(error => {
     console.log(error);
    })
   }
  
  
   createDB() {
    this.sqlite.create({
     name: this.database_name,
     location: 'default'
    })
     .then((db: SQLiteObject) => {
      this.databaseObj = db;
      alert('freaky_datatable Database Created!');
     })
     .catch(e => {
      alert("error " + JSON.stringify(e))
     });
   }
  
   createTable() {
    this.databaseObj.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS ' + this.table_name + ' (pid INTEGER PRIMARY KEY, Name varchar(255))', [])
     .then(() => {
      alert('Table Created!');
     })
     .catch(e => {
      alert("error " + JSON.stringify(e))
     });
   }
  
   insertRow() {
    if (!this.name_model.length) {
     alert("Enter Name");
     return;
    }
    this.databaseObj.executeSql('INSERT INTO ' + this.table_name + ' (Name) VALUES ("' + this.name_model + '")', [])
     .then(() => {
      alert('Row Inserted!');
      this.getRows();
     })
     .catch(e => {
      alert("error " + JSON.stringify(e))
     });
   }
  
   getRows() {
    this.databaseObj.executeSql("SELECT * FROM " + this.table_name, [])
     .then((res) => {
      this.row_data = [];
      if (res.rows.length > 0) {
       for (var i = 0; i < res.rows.length; i++) {
        this.row_data.push(res.rows.item(i));
       }
      }
     })
     .catch(e => {
      alert("error " + JSON.stringify(e))
     });
   }
  
   deleteRow(item) {
    this.databaseObj.executeSql("DELETE FROM " + this.table_name + " WHERE pid = " + item.pid, [])
     .then((res) => {
      alert("Row Deleted!");
      this.getRows();
     })
     .catch(e => {
      alert("error " + JSON.stringify(e))
     });
   }
  
  
  }
  

   

 8. home.page.html
  <ion-header>
   <ion-toolbar>
    <ion-title>
     Ionic 4 SQLite
    </ion-title>
   </ion-toolbar>
  </ion-header>
  
  <ion-content padding text-center>
  
   <ion-button expand="block" (click)="createDB()">
    Create DataBase
   </ion-button>
  
   <ion-button expand="block" (click)="createTable()">
    Create Table
   </ion-button>
  
   <ion-button expand="block" (click)="getRows()">
    Get Rows
   </ion-button>
  
  
   <ion-item-divider>
    <ion-input placeholder="Enter Name" [(ngModel)]="name_model"></ion-input>
    <ion-button expand="block" (click)="insertRow()">
     Insert Row
    </ion-button>
   </ion-item-divider>
  
  
  
   <ion-grid>
    <ion-row>
     <ion-col>
      Row ID
     </ion-col>
     <ion-col>
      Name
     </ion-col>
     <ion-col>
      Delete
     </ion-col>
    </ion-row>
    <ion-row *ngFor="let item of row_data">
     <ion-col>
      {{item.pid}}
     </ion-col>
     <ion-col>
      {{item.Name}}
     </ion-col>
     <ion-col>
      <ion-button (click)="deleteRow(item)" size="small" color="danger">
       <ion-icon name="trash"></ion-icon>
      </ion-button>
     </ion-col>
    </ion-row>
   </ion-grid>
  
  </ion-content>
  
 9. ไปที่ไฟล์ config.xml แก้ name และ widget id เป็น week10_sqlite ดังภาพ
 10. หลังจากนั้นเซฟทุกไฟลแล้วให้เปิด emulator android ขึ้นมา
 11. กลับมาที่ cmd พิมพ์ ionic cordova run android –emulator

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.