ตัวอย่างการทำ  map บน ionic

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vScoho1ensbR4qCI9AIuQN55BZVvK73pAjI7sumDvW3CrxxHnrmpXWUjx2-8CpFibqU1EjLKCRhuthJ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g411a80c569_0_46

API KEY=…. get key

วิธีทำ

1. ionic start week11_map blank

2. cd week11_map

3. พิมพ์ npm install @ionic-native/google-maps@beta

4.

ionic cordova plugin add cordova-plugin-googlemaps --variable API_KEY_FOR_ANDROID=".." --variable API_KEY_FOR_IOS=".."

5. app.module.ts

import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { RouteReuseStrategy } from '@angular/router';

import { IonicModule, IonicRouteStrategy } from '@ionic/angular';
import { SplashScreen } from '@ionic-native/splash-screen/ngx';
import { StatusBar } from '@ionic-native/status-bar/ngx';

import { AppComponent } from './app.component';
import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
import {GoogleMaps} from '@ionic-native/google-maps';
import { from } from 'rxjs';
@NgModule({
 declarations: [AppComponent],
 entryComponents: [],
 imports: [BrowserModule, IonicModule.forRoot(), AppRoutingModule],
 providers: [
  StatusBar,
  SplashScreen,
  GoogleMaps,
  { provide: RouteReuseStrategy, useClass: IonicRouteStrategy }
 ],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule {}

6. home.page.html

<ion-header>
 <ion-toolbar>
  <ion-title>
   Ionic Blank
  </ion-title>
 </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content>
 <div id="map_canvas">
  <ion-button (click)=Showmap($event)>map</ion-button>
 </div>
</ion-content>

7. home.page.ts

import { Component } from '@angular/core';
import { GoogleMaps,GoogleMap, Marker, GoogleMapsAnimation } from '@ionic-native/google-maps';
import { Platform } from '@ionic/angular';

@Component({
 selector: 'app-home',
 templateUrl: 'home.page.html',
 styleUrls: ['home.page.scss'],
})
export class HomePage {
 map:GoogleMap;
 constructor(private platform:Platform) {}
 async ngOnInit(){
  await this.platform.ready();
  await this.loadMap();
 }
 loadMap(){
  
  this.map=GoogleMaps.create('map_canvas',{
   camera:{
    zoom:17,
    tilt:30,
    target:{
     lat:13.7665607,
     lng:100.5042719
    }
   }

  

  });

  let marker:Marker=this.map.addMarkerSync({
   title:'rmutp',
   snippet:'มทร',
   position:{ lat:13.7665607,
    lng:100.5042719},
    animation:GoogleMapsAnimation.BOUNCE
      });

      marker.showInfoWindow();
  
 }

}

8. home.page.scss

#map_canvas{
  height:90%;
}

 

9. config.xml
เพิ่ม <preference name=“GOOGLE_MAPS_ANDROID_API_KEY” value=“…” />  ใน widget ตามด้านล่าง

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<widget id="io.ionic.week11map" version="0.0.1" xmlns="http://www.w3.org/ns/widgets" xmlns:cdv="http://cordova.apache.org/ns/1.0">
  <name>week11map</name>
  <description>An awesome Ionic/Cordova app.</description>
  <author email="hi@ionicframework.com" href="http://ionicframework.com/">Ionic Framework Team</author>
  <content src="index.html" />
  <access origin="*" />
  <allow-intent href="http://*/*" />
  <allow-intent href="https://*/*" />
  <allow-intent href="tel:*" />
  <allow-intent href="sms:*" />
  <allow-intent href="mailto:*" />
  <allow-intent href="geo:*" />
  <preference name="ScrollEnabled" value="false" />
  <preference name="android-minSdkVersion" value="19" />
  <preference name="BackupWebStorage" value="none" />
  <preference name="SplashMaintainAspectRatio" value="true" />
  <preference name="FadeSplashScreenDuration" value="300" />
  <preference name="SplashShowOnlyFirstTime" value="false" />
  <preference name="SplashScreen" value="screen" />
  <preference name="SplashScreenDelay" value="3000" />
  <platform name="android">
    <edit-config file="app/src/main/AndroidManifest.xml" mode="merge" target="/manifest/application" xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
      <application android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config" />
    </edit-config>
    <resource-file src="resources/android/xml/network_security_config.xml" target="app/src/main/res/xml/network_security_config.xml" />
    <allow-intent href="market:*" />
    <icon density="ldpi" src="resources/android/icon/drawable-ldpi-icon.png" />
    <icon density="mdpi" src="resources/android/icon/drawable-mdpi-icon.png" />
    <icon density="hdpi" src="resources/android/icon/drawable-hdpi-icon.png" />
    <icon density="xhdpi" src="resources/android/icon/drawable-xhdpi-icon.png" />
    <icon density="xxhdpi" src="resources/android/icon/drawable-xxhdpi-icon.png" />
    <icon density="xxxhdpi" src="resources/android/icon/drawable-xxxhdpi-icon.png" />
    <splash density="land-ldpi" src="resources/android/splash/drawable-land-ldpi-screen.png" />
    <splash density="land-mdpi" src="resources/android/splash/drawable-land-mdpi-screen.png" />
    <splash density="land-hdpi" src="resources/android/splash/drawable-land-hdpi-screen.png" />
    <splash density="land-xhdpi" src="resources/android/splash/drawable-land-xhdpi-screen.png" />
    <splash density="land-xxhdpi" src="resources/android/splash/drawable-land-xxhdpi-screen.png" />
    <splash density="land-xxxhdpi" src="resources/android/splash/drawable-land-xxxhdpi-screen.png" />
    <splash density="port-ldpi" src="resources/android/splash/drawable-port-ldpi-screen.png" />
    <splash density="port-mdpi" src="resources/android/splash/drawable-port-mdpi-screen.png" />
    <splash density="port-hdpi" src="resources/android/splash/drawable-port-hdpi-screen.png" />
    <splash density="port-xhdpi" src="resources/android/splash/drawable-port-xhdpi-screen.png" />
    <splash density="port-xxhdpi" src="resources/android/splash/drawable-port-xxhdpi-screen.png" />
    <splash density="port-xxxhdpi" src="resources/android/splash/drawable-port-xxxhdpi-screen.png" />
  </platform>
  <platform name="ios">
    <allow-intent href="itms:*" />
    <allow-intent href="itms-apps:*" />
    <icon height="57" src="resources/ios/icon/icon.png" width="57" />
    <icon height="114" src="resources/ios/icon/icon@2x.png" width="114" />
    <icon height="29" src="resources/ios/icon/icon-small.png" width="29" />
    <icon height="58" src="resources/ios/icon/icon-small@2x.png" width="58" />
    <icon height="87" src="resources/ios/icon/icon-small@3x.png" width="87" />
    <icon height="20" src="resources/ios/icon/icon-20.png" width="20" />
    <icon height="40" src="resources/ios/icon/icon-20@2x.png" width="40" />
    <icon height="60" src="resources/ios/icon/icon-20@3x.png" width="60" />
    <icon height="48" src="resources/ios/icon/icon-24@2x.png" width="48" />
    <icon height="55" src="resources/ios/icon/icon-27.5@2x.png" width="55" />
    <icon height="29" src="resources/ios/icon/icon-29.png" width="29" />
    <icon height="58" src="resources/ios/icon/icon-29@2x.png" width="58" />
    <icon height="87" src="resources/ios/icon/icon-29@3x.png" width="87" />
    <icon height="40" src="resources/ios/icon/icon-40.png" width="40" />
    <icon height="80" src="resources/ios/icon/icon-40@2x.png" width="80" />
    <icon height="120" src="resources/ios/icon/icon-40@3x.png" width="120" />
    <icon height="88" src="resources/ios/icon/icon-44@2x.png" width="88" />
    <icon height="50" src="resources/ios/icon/icon-50.png" width="50" />
    <icon height="100" src="resources/ios/icon/icon-50@2x.png" width="100" />
    <icon height="60" src="resources/ios/icon/icon-60.png" width="60" />
    <icon height="120" src="resources/ios/icon/icon-60@2x.png" width="120" />
    <icon height="180" src="resources/ios/icon/icon-60@3x.png" width="180" />
    <icon height="72" src="resources/ios/icon/icon-72.png" width="72" />
    <icon height="144" src="resources/ios/icon/icon-72@2x.png" width="144" />
    <icon height="76" src="resources/ios/icon/icon-76.png" width="76" />
    <icon height="152" src="resources/ios/icon/icon-76@2x.png" width="152" />
    <icon height="167" src="resources/ios/icon/icon-83.5@2x.png" width="167" />
    <icon height="172" src="resources/ios/icon/icon-86@2x.png" width="172" />
    <icon height="196" src="resources/ios/icon/icon-98@2x.png" width="196" />
    <icon height="1024" src="resources/ios/icon/icon-1024.png" width="1024" />
    <splash height="480" src="resources/ios/splash/Default~iphone.png" width="320" />
    <splash height="960" src="resources/ios/splash/Default@2x~iphone.png" width="640" />
    <splash height="1024" src="resources/ios/splash/Default-Portrait~ipad.png" width="768" />
    <splash height="768" src="resources/ios/splash/Default-Landscape~ipad.png" width="1024" />
    <splash height="1125" src="resources/ios/splash/Default-Landscape-2436h.png" width="2436" />
    <splash height="1242" src="resources/ios/splash/Default-Landscape-736h.png" width="2208" />
    <splash height="2048" src="resources/ios/splash/Default-Portrait@2x~ipad.png" width="1536" />
    <splash height="1536" src="resources/ios/splash/Default-Landscape@2x~ipad.png" width="2048" />
    <splash height="2732" src="resources/ios/splash/Default-Portrait@~ipadpro.png" width="2048" />
    <splash height="2048" src="resources/ios/splash/Default-Landscape@~ipadpro.png" width="2732" />
    <splash height="1136" src="resources/ios/splash/Default-568h@2x~iphone.png" width="640" />
    <splash height="1334" src="resources/ios/splash/Default-667h.png" width="750" />
    <splash height="2208" src="resources/ios/splash/Default-736h.png" width="1242" />
    <splash height="2436" src="resources/ios/splash/Default-2436h.png" width="1125" />
    <splash height="2732" src="resources/ios/splash/Default@2x~universal~anyany.png" width="2732" />
  </platform>
  <plugin name="cordova-plugin-whitelist" spec="1.3.3" />
  <plugin name="cordova-plugin-statusbar" spec="2.4.2" />
  <plugin name="cordova-plugin-device" spec="2.0.2" />
  <plugin name="cordova-plugin-splashscreen" spec="5.0.2" />
  <plugin name="cordova-plugin-ionic-webview" spec="^4.0.0" />
  <plugin name="cordova-plugin-ionic-keyboard" spec="^2.0.5" />
  <preference name="GOOGLE_MAPS_ANDROID_API_KEY" value="..." />
</widget>

 

10. เปิด emulator แล้วเปิด cmd พิมพ์

ionic cordova run android --emulator

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.