ปัญหาเกิดจาก การปรับค่าเวลา Bind data จาก SqlDatasource แล้วไม่ปรับ DataType ให้ตรงกับข้อมูลที่จะให้ Select

การแสดงผลที่ผิดตามด้านล่าง สังเกตุว่าจะต้องแสดงผลเป็น TextField
errorcombobox

 

โค้ดที่ใช้

<label>2) ที่มาของทุน</label>
<dx:ASPxComboBox ID="cbScholarFromID" CssClass="form-control" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" ValueField="ScholarFromID" TextFormatString="{0}" EnableCallbackMode="True" IncrementalFilteringMode="StartsWith"
CallbackPageSize="30">
         <Columns>
<dx:ListBoxColumn Caption="ที่มาของทุน" FieldName="ScholarFromName" Width="50%" />
<dx:ListBoxColumn Caption="ประเภท" FieldName="ScholarFromType" Width="50%" />
</Columns> 
<ValidationSettings Display="Dynamic" SetFocusOnError="True">
<RequiredField IsRequired="True" />
</ValidationSettings>
</dx:ASPxComboBox>
<asp:SqlDataSource runat="server" ID="SqlDataSource1" ConnectionString='<%$ ConnectionStrings:defaultDB %>' SelectCommand="SELECT ScholarFromID, ScholarFromName, ScholarFromType FROM ScholarForm ORDER BY OrderNo"></asp:SqlDataSource>

วิธีแก้ไขให้ปรับค่า DataType ของ ASPxComboBox ดังภาพด้านล่าง

comboboxvalue

 

ผลลัพท์
aspxcombobox

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.