ปัญหาเกิดจาก Update version ของ DevExpress เป็นเวอรชั่น 14.2.5 ทำให้การเรียก JavaScript แบบ RegisterStartupScript ใน Page_Load ไม่สามารถใช้งานได้จะต้องไป set option ของ PopupControl ให้มี ShowOnPageLoad=”true”

erropopup1

erropopup2

 

erropopup3

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.