ตัวอย่างการทำ combobox ให้ดึงข้อมูลจาก datasource และ add new item ลงไปด้วยในส่วน code behind

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<%@ Register Assembly="DevExpress.Web.ASPxEditors.v12.1, Version=12.1.6.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a"
  Namespace="DevExpress.Web.ASPxEditors" TagPrefix="dx" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>ASPxComboBox: Add an item to the ItemCollection after data-bound and perform custom client-side validation</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <table class="style1">
      <tr>
        <td>
    <strong>Products:</strong></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <dx:ASPxComboBox ID="cmbox" runat="server" ClientInstanceName="cmbox"
      TextField="ProductName" ValueField="ProductID" DataSourceID="AccessDataSource1" 
            ondatabound="cmbox_DataBound">
      <ClientSideEvents Validation="function(s, e) {
  if (s.GetSelectedIndex()==0) {
     e.isValid = false;
     e.errorText = "You should Select One of the Products";
   }
}" />
      <ValidationSettings ValidateOnLeave="False">
      </ValidationSettings>
    </dx:ASPxComboBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
    <dx:ASPxButton ID="btn" runat="server" AutoPostBack="False" ClientInstanceName="btn"
      Text="Validate">
      <ClientSideEvents Click="function(s, e) {
	cmbox.Validate();
}" />
    </dx:ASPxButton>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
    <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" runat="server" DataFile="~/App_Data/Northwind.mdb"
      SelectCommand="SELECT [ProductID], [ProductName] FROM [Products]"></asp:AccessDataSource>
  </form>
</body>
</html>

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using DevExpress.Web.ASPxEditors;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void cmbox_DataBound(object sender, EventArgs e)
  {
    ListEditItem defaultItem = new ListEditItem("------Select One------------", -1);
    cmbox.Items.Insert(0, defaultItem);
    cmbox.SelectedIndex = 0;
  }
}

 

สำหรับตัวอย่าง Add Month , Year ใน Combobox

int j = 0;
      for (int i = 2556; i <= Convert.ToInt16(DateTime.Now.ToString("yyyy", CultureInfo.GetCultureInfo("th-TH"))); i++)
      {
        ListEditItem defaultItem = new ListEditItem(i.ToString(), i);
        cbbYear.Items.Insert(j, defaultItem);
        cbbYear.SelectedIndex = j;
        j++;
      }
       // Get the en-US culture.
        CultureInfo ci = new CultureInfo("th-TH");
        // Get the DateTimeFormatInfo for the en-US culture.
        DateTimeFormatInfo dtfi = ci.DateTimeFormat;
        int jMonth = 0;
       foreach (string name in dtfi.MonthGenitiveNames) 
       {
         ListEditItem defaultItem = new ListEditItem(name, (jMonth+1));
        cbbMonth.Items.Insert(jMonth, defaultItem);
        cbbMonth.SelectedIndex = 0;
        jMonth++;
       }

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.