แก้ไขปัญหาเวลาใช้ GridView เมื่อมี Edit หรือ New โดยใช้การ Map ด้วย Data Source  สำหรับบาง Field ทำให้

editgridview_error0

ปัญหาคือมันจะไม่แสดงค่า Text จะแสดงเป็นค่า Value ต้องไปปรับในส่วนของ Column ให้มี Properties Type ตรงกับ Databaseeditgridview_error1

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.