เราสามารถใช้คำสั่ง CASE WHEN ELSE กำหนดเงื่อนไขให้กับ Field บาง Field ให้มีค่าตามที่ต้องการได้เช่นตัวอย่างด้านล่าง

SELECT [OTDay], [OTMonth], [OTYear], [LoginName], 
[TimeIn], [TimeOut], [Holiday], [HeaderAccount], [FullName], [Department],
CASE  [Holiday]
WHEN '0' THEN 100
WHEN '1' THEN 300
ELSE 0
END AS TotalBath,
CASE [OTMonth]
WHEN 'ม.ค.' THEN 1
WHEN 'ก.พ.' THEN 2
WHEN 'มี.ค.' THEN 3
WHEN 'เม.ย.' THEN 4
WHEN 'พ.ค.' THEN 5
WHEN 'มิ.ย.' THEN 6
WHEN 'ก.ค.' THEN 7
WHEN 'ส.ค.' THEN 8
WHEN 'ก.ย.' THEN 9
WHEN 'ต.ค.' THEN 10
WHEN 'พ.ย.' THEN 11
WHEN 'ธ.ค.' THEN 12
ELSE 0
END AS MounthNO
 FROM [View_Summary]

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.