เมื่อเราใช้ Master Grid แล้วมี Detail Grid ซ้อนอยู่ในส่วนของ Master Grid เวลาจะเรียกใช้จะต้องทำภายใต้ OnInit

 protected void ASPxGridView2_Init(object sender, EventArgs e)
  {

    GridViewDataTextColumn colTotal = new GridViewDataTextColumn();
    colTotal.Caption = "คงเหลือ";
    colTotal.FieldName = "Total2";
    colTotal.UnboundType = DevExpress.Data.UnboundColumnType.Decimal;
    colTotal.VisibleIndex = ASPxGridView1.VisibleColumns.Count;
    colTotal.PropertiesTextEdit.DisplayFormatString = "n0";
    //colTotal.PropertiesTextEdit.Width = 100;
    colTotal.Width = 100;
    colTotal.HeaderStyle.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;

    ASPxGridView detail = sender as ASPxGridView;
    detail.Columns.Add(colTotal);
    //detail.Columns.Add(colTotal);
  }

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.