1. เนื่องจากการใช้ Button ของ Devexpress กับ Artisteer ทำให้การจัดปุ่ม Button ค่อนข้างไม่ตรงกับ CSS วิธีแก้คือกำหนด Style ขึ้นมาและปรับให้ CSS ที่สร้างโดย Artisteer ยกเลิกการจัด style ให้ content
 2. การเพิ่มปุ่ม 2 ปุ่มแล้วมันขึ้นบรรทัดใหม่แก้ได้โดยการเพิ่ม Style และกำหนด CSS ให้กับปุ่ม button ที่ต้องการ
.art-postcontent a.hovered
{
  font-size: 14px;
  font-family: Tahoma,Ubuntu, Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, Sans-Serif;
  /*margin-left: 0px;*/
}

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style type="text/css">
    .AlignButtonCenter {
      margin-left: auto;
      margin-right: auto;
      display: inline-table;

     }
    .tdAlignCenter {
        text-align:center;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

    <table style="width:100%;background-color:red;"><tr><td class="tdAlignCenter">
     <dx:ASPxButton ID="btnSubmit" HorizontalAlign="Center" CssClass="AlignButtonCenter" runat="server" Text="Submit"></dx:ASPxButton>
      <dx:ASPxButton ID="ASPxButton1" HorizontalAlign="Center" CssClass="AlignButtonCenter" runat="server" Text="Cancel"></dx:ASPxButton>
    </td></tr></table>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.