สามารถแสดงผลจาก object

   public ActionResult Index()
    {
      List<String> s2 = new List<string>() { "a", "b", "c" };
      ViewBag.MyData = "Hello";
      ViewBag.MyData2 = s2;
      return View();//แบบแรก
    }

ในส่วนของ View เรียกใช้

@{
  ViewBag.Title = "Index";
}
<h1>@ViewBag.MyData</h1>
<h2>Index</h2>
<ul>

@foreach (String a in ViewBag.MyData2)
{
  //เป็นการใช้ Razor
  <li>@a</li>
}

</ul>

การค้อมเม้นต้องใส่

@*
comment code in mvc
*@

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.