เกิดขึ้นในกรณีที่ จะ Add View ปรากฏว่า Field มันใช้แบบ multi ต้อง Add Class

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace MvcApplication5.Models
{
  public class MyStudent
  {
    public Int32 id { get; set; }
    public String FirstName { get; set; }
    public String LastName { get; set; }
    public String FacultyName { get; set; }
  }
}

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.