โครงสร้างเว็บไซต์และฐานข้อมูล

ให้ นายทหารนักเรียนดาวนโหลด Software ไว้ในเครื่องตามนี้ xamp ->https://www.apachefriends.org/ wordpress-> https://wordpress.org เอกสารประกอบการสอน HTML BASIC Install Program พอลงเสร็จให้เปิด xamp แล้วไปที่ apache แล้วเลือก config     กด ctrl+s ทำการ save file หลังจากนั้นกลับไปแก้ https ด้วยดังนี้ กด…

Flutter Day 2 Final Project

ปิดโปรเจ็ค สร้างโปรเจ็คใหม่ ทำการลบโค้ดที่ไม่จำเป็นออก เพื่อทำการเขียนใหม่   import 'package:flutter/material.dart'; void main() { runApp(const MyApp()); } class MyApp extends StatelessWidget { const MyApp({super.key}); // This widget is the root of your application. @override…

Flutter Day 2

1. เปิด Android studio 2. ทำการสร้าง project ใหม่ เลือก New FLutter Project (ถ้าไม่อยู๋หน้าแรกให้กด file->close project ก่อน)   import 'package:flutter/material.dart'; void main(){ runApp( MaterialApp( home:Scaffold( appBar: AppBar( title: const Text('AppBar 222222'),…

Flutter Day 1

  //1. ต้องเรียกใช้ materail import 'package:flutter/material.dart'; //3. สร้าง main เรียกใช้ stless void main(){ runApp(Tee()); } //2.สร้าง stless class Tee extends StatelessWidget { const Tee({super.key}); @override Widget build(BuildContext context) { return…