ให้ นายทหารนักเรียนดาวนโหลด Software ไว้ในเครื่องตามนี้

 1. xamp ->https://www.apachefriends.org/
 2. wordpress-> https://wordpress.org
 3. เอกสารประกอบการสอน HTML BASIC

Install Program

พอลงเสร็จให้เปิด xamp แล้วไปที่ apache แล้วเลือก config

 

 

กด ctrl+s ทำการ save file หลังจากนั้นกลับไปแก้ https ด้วยดังนี้

กด save แล้วลองกด run apache

เราสามารถแชร์เว็บเราให้คนอื่นภายในเครือข่าย network เดียวกันได้ โดยดู ip address ของเครื่องจากการคลิกที่เน็ตเวริค เช่น wifi เราก็เลือกดูจาก properties

กรณีที่เข้าไม่ได้ เครื่องเว็บ Server ที่ลง xamp จะต้องไปกด Firewall โดยไปที่ windows ของเรา ไปที่ start ค้นหา firewall เข้าไปแก้ไข windows firewall ในส่วนของ advance firewall ดังนี้

ไปตั้งกฏขาเข้าขาออก บนระบบคอมพิวเตอร์ก่อน ดังนี้

ทดสอบลองเข้าเว็บอีกครั้งจะเข้าได้

เปิดโปรแกรมสำหรับทำเว็บ VS Code

เขียนโค้ดสร้าง tag html ดังนี้

 

<html>
<head>
 <title>สวัสดีชาวโลก</title>
 <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
22222
</body>
</html>

 

<html>
<head>
 <title>สวัสดีชาวโลก</title>
 <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
  <img src="images/img1.jpg" width="500px"/>
  <br/>
  <a href="download/flutter_windows_3.16.2-stable.zip">download</a>
</body>
</html>

 

<html>
<head>
 <title>สวัสดีชาวโลก</title>
 <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
  <table>
    <tr>
      <td><a href="https://facebook.com" target="_blank">Menu 1</a></td>
      <td><a href="page2.html">Menu 2 Link to Page 2</a></td>
    </tr>
  </table>
  <img src="images/img1.jpg" width="500px"/>
  <br/>
  <a href="download/flutter_windows_3.16.2-stable.zip">download</a>
</body>
</html>

เรียกใช้งาน bootstrap ในส่วนของ head เพื่อสร้างปุ่มให้สวยงาม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/buttons/#base-class

 

<html>
<head>
 <title>สวัสดีชาวโลก</title>
 <meta charset="utf-8" />
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN" crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-C6RzsynM9kWDrMNeT87bh95OGNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL" crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
  <table>
    <tr>
      <td><a href="https://facebook.com" target="_blank">Menu 1</a></td>
      <td><a href="page2.html" class="btn btn-primary" >Menu 2 Link to Page 2</a></td>
      
      
   
    
    </tr>
  </table>
  <img src="images/img1.jpg" width="500px"/>
  <br/>
  <a href="download/flutter_windows_3.16.2-stable.zip">download</a>
</body>
</html>

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.