วิธี Upload File ด้วย ASPxUploadControl จาก DevExpress ให้ลาก ASPxUploadControl  มาวางไว้ตามโค้ดด้านล่าง และตรงปุ่มกดต้องเพิ่มการเช็คไฟล์ว่ามีการเลือกไฟล์เพื่ออัพโหลดหรือไม่ โดยใช้ ClientSideEvents Click  ดังภาพ

 

 <dx:ASPxUploadControl ID="ASPxUploadControl1" ClientInstanceName="uploadControl" 
                    runat="server" FileUploadMode="OnPageLoad" Width="280px">
                      <ValidationSettings MaxFileSize="41943040" AllowedFileExtensions=".pdf"
                        ErrorStyle-CssClass="validationMessage" />
                  </dx:ASPxUploadControl>
<br/>
 <dx:ASPxButton ID="btnAdd" runat="server" OnClick="btnAdd_Click" Text="เพิ่มข้อมูล">
                     <ClientSideEvents Click="OnClick" />
                    </dx:ASPxButton>

 

ในส่วน Code Behine ตรงปุ่มกด ให้ใช้โค้ดอัพโหลดดังนี้

 

 protected void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (ASPxUploadControl1.UploadedFiles.Length > 0)
      {
        foreach (var file in ASPxUploadControl1.UploadedFiles)
        {
          // file.SaveAs(MapPath(string.Format("~/upload/{0}", file.FileName)));
          file.SaveAs(MapPath(string.Format("~/upload/{0}", file.FileName)));
          Response.Write("success:" + file.FileName);
        }

        // Response.Write("uploaded:" + ASPxUploadControl1.UploadedFiles.Length.ToString());
      }
    }

 

หลังจากนั้นต้องไปแก้ไขในหน้า Web.Config กำหนดให้อัพโหลดไฟล์ได้ขนาดเท่าไหร (ตรงนี้จะต้องปรับ IIS ให้รองรับด้วยว่าให้อัพโหลดไฟล์ได้ขนาดเท่าไหร ถ้ากรณีที่เซิฟเวอร์ตั้งค่าไว้น้อย)

 

..............................
 
  <httpRuntime maxRequestLength="30000000" requestValidationMode="4.0" executionTimeout="3600" targetFramework="4.7.2" />
  <pages validateRequest="true" clientIDMode="Predictable">
   <controls>
    <add tagPrefix="dx" namespace="DevExpress.Web" assembly="DevExpress.Web.v21.2, Version=21.2.7.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" />
   </controls>
  </pages>
  <globalization culture="" uiCulture="" />
 </system.web>
 <system.webServer>

..............................

  <validation validateIntegratedModeConfiguration="false" />
  <security>
   <requestFiltering>
    <requestLimits maxAllowedContentLength="30000000" />
   </requestFiltering>
  </security>
 </system.webServer>
 ....................................
</configuration>

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.