ทำ app สมุดโทรศํพท์

1 เข้าไปที่ drive d:\โฟลเดอร์งานของตนเอง ด้านบน address bar พิพม์ cmd

2 พิมพ์ใน cmd

ionic start mphone tabs

และกด enter ไปเรื่อยๆ จนเสร็จ

3 เมื่อ app สร้างเสร็จดังภาพด้านบน ให้พิมพ์

 

cd .\mphone

กด enter หลังจากนั้นให้แสดงผลบน browser โดยพิมพ์

 

ionic serve --browser "chrome"

4 เปิดโปรแกรม visual studio code

5 กดเมนู file เลือก open folder แล้วเลือก d:\โฟลเดอร์งานเรา\mphone ขึ้นมา

6 เข้าไปที่ src->app-tab1 แก้ไขไฟล์ tab1.page.html

หน้าเว็บจะแสดงผลดังนี้

7 แก้ไขไอคอนด้านล่าง ของ app ดังนี้ เข้าไปที่ src-app-tabs แล้วเปิดไฟล์ tabs.page.html แล้วแก้ไขดังนี้

code หน้า tabs.page.html copy ด้านล่างได้เลย

<ion-tabs>

 <ion-tab-bar slot="bottom">
  <ion-tab-button tab="tab1">
   <ion-icon name="call-outline"></ion-icon>
   <ion-label>เบอร์โทร</ion-label>
  </ion-tab-button>

  <ion-tab-button tab="tab2">
   <ion-icon name="ellipse"></ion-icon>
   <ion-label>Tab 2</ion-label>
  </ion-tab-button>

  <ion-tab-button tab="tab3">
   <ion-icon name="square"></ion-icon>
   <ion-label>Tab 3</ion-label>
  </ion-tab-button>
 </ion-tab-bar>

</ion-tabs>

8 กลับไปแก้ไขหน้า src->app->tab1-> แก้ไขไฟล์ tab1.page.html ตามด้านล่าง

 

<ion-header [translucent]="true">
 <ion-toolbar>
  <ion-title>
   Tab 1
  </ion-title>
 </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content [fullscreen]="true">
 <ion-header collapse="condense">
  <ion-toolbar>
   <ion-title size="large">Tab 1</ion-title>
  </ion-toolbar>
 </ion-header>

 <ion-list>
  <ion-list-header> Online </ion-list-header>

  <ion-item>
   <ion-avatar slot="start">
    <img src="./avatar-poe.png" />
   </ion-avatar>
   <ion-label>
    <h2>Poe</h2>
    <h3>New Ride</h3>
    <p>I just upgraded my X-Wing. Next time...</p>
   </ion-label>
  </ion-item>

  <ion-item>
   <ion-avatar slot="start">
    <img src="./avatar-ben.png" />
   </ion-avatar>
   <ion-label>
    <h2>Ben</h2>
    <h3>Move Along</h3>
    <p>These aren't the droids you're looking for...</p>
   </ion-label>
  </ion-item>

  <ion-item>
   <ion-avatar slot="start">
    <img src="./avatar-leia.png" />
   </ion-avatar>
   <ion-label>
    <h2>Leia</h2>
    <h3>You're My Only Hope</h3>
    <p>I've placed information vital to the survival...</p>
   </ion-label>
  </ion-item>

  <ion-item>
   <ion-avatar slot="start">
    <img src="./avatar-yoda.png" />
   </ion-avatar>
   <ion-label>
    <h2>Yoda</h2>
    <h3>Size matters not</h3>
    <p>Do or do not. There is no try...</p>
   </ion-label>
  </ion-item>
 </ion-list>
 
</ion-content>

จะได้ดังภาพด้านล่าง

9 แก้ไข item ในรายการแรกตัวอย่างโค้ดตามด้านล่าง

 

<ion-item href="tel:123-4567-89">
   <ion-avatar slot="start">
    <img src="assets/avatar-poe.png" />
   </ion-avatar>
   <ion-label>
    <h2>ชื่อเล่น</h2>
    <h3>ชื่อจริง</h3>
    <p> 
     <ion-icon name="call-outline"></ion-icon>
     <ion-label>เบอร์โทร:123-4567-89</ion-label>
    </p>
   </ion-label>
  </ion-item>

10 โค้ดทั้งหมดของหน้า tab1.page.html สามารถ copy ไปวางทับทั้งหมดได้เลย

<ion-header [translucent]="true">
 <ion-toolbar>
  <ion-title>
   Tab 1
  </ion-title>
 </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content [fullscreen]="true">
 <ion-header collapse="condense">
  <ion-toolbar>
   <ion-title size="large">Tab 1</ion-title>
  </ion-toolbar>
 </ion-header>

 <ion-list>
  <ion-list-header> เพื่อนสนิท </ion-list-header>

  <ion-item href="tel:123-4567-89">
   <ion-avatar slot="start">
    <img src="assets/avatar-poe.png" />
   </ion-avatar>
   <ion-label>
    <h2>ชื่อเล่น poe</h2>
    <h3>ชื่อจริง avatar-poe</h3>
    <p> 
     <ion-icon name="call-outline"></ion-icon>
     <ion-label>เบอร์โทร:123-4567-89</ion-label>
    </p>
   </ion-label>
  </ion-item>

  <ion-item href="tel:658-8554-89">
   <ion-avatar slot="start">
    <img src="assets/avatar-leia.png" />
   </ion-avatar>
   <ion-label>
    <h2>ชื่อเล่น leia</h2>
    <h3>ชื่อจริง avatar-leia</h3>
    <p> 
     <ion-icon name="call-outline"></ion-icon>
     <ion-label>เบอร์โทร:658-8554-89</ion-label>
    </p>
   </ion-label>
  </ion-item>


  <ion-item href="tel:345-4127-89">
   <ion-avatar slot="start">
    <img src="assets/avatar-yoda.png" />
   </ion-avatar>
   <ion-label>
    <h2>ชื่อเล่น yoda</h2>
    <h3>ชื่อจริง avatar-yoda</h3>
    <p> 
     <ion-icon name="call-outline"></ion-icon>
     <ion-label>เบอร์โทร:345-4127-89</ion-label>
    </p>
   </ion-label>
  </ion-item>

  
 </ion-list>

</ion-content>

11 กลับมาที่ cmd ที่กำลังแสดงผล serve อยู่ให้กด คีย์บอร์ด ctrl+c ย้ำๆ

12 พิมพ์

ionic cordova platform add android

13 มันจะเออเรอร์ให้เรา copy

ionic integrations disable capacitor

แล้ว enter หลังจา่กนั้น

14 ทวนคำสั่ง

ionic cordova platform add android

 

https://forum.ionicframework.com/t/err-cleartext-not-permitted-in-debug-app-on-android/164101/41

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.