เอกสารประกอบการสอน FlutterBasic1Day

 1. เปิด android studio แล้วเลือก new flutter project
 2. เลือก flutter sdk path C:\flutter
 3. ตั้งชื่อ Project Name = myapp (ใช้เป็นตัวพิมพ์เล็ก กับ _ เท่านั้น)
  Project location = C:\MyApp (สร้างโดยการกดที่ … แล้วเลือกไดรฟ์ c คลิกขวาแล้ว new Folder แล้วตั้งชื่อ)
 4. กด Finish
 5. ในหน้าของ Android Studio ให้เลือกเมนู AVD Manager
 6. เมือ Emulator Android แสดงก็ให้กด run ได้เลยที่เมนู
 7. จะได้หน้าจอ app ตามนี้
 8. กลับมาที่ android studio ในไฟล์ main.dart (อยู่ในโฟลเดอร์ lib) ให้ไปบรรทัดที่ 25 หรือตรง ThemeData ส่วนของ PrimarySwatch ให้เลือกสีของ theme app เช่นตั้งค่าเป็น primarySwatch: Colors.deepOrange,
  ทำการกด ctrl+s หรือ save ก็จะได้ตามรูปด้านบน
 9. ให้เลื่อนลงไปด้านล่างรงส่วนของ appBar:AppBar ให้เปลี่ยนชื่อ Text เป็นชื่อเราดังภาพ
 10. สามารถเปลี่ยนสี appbar ได้และฟอนท์ไซส์ได้ดังนี้
  appBar: AppBar(
   title: const Text('Sompoch Kulthatrarom',style: TextStyle(fontSize: 36),),
   backgroundColor: Colors.green[100],
  ),

  ถ้าต้องการเปลี่ยนสีฟอนท์เป็นสีดำก็สามารถทำตามภาพด้านล่าง

 11. มาในส่วนของ body ให้ลบ comment อื่นๆ ออกไปให้หมด (ที่มี // ยกเว้น // ปิดหลัง widget แต่ละตัว) ให้เหลือแค่รูปด้านล่าง
 12. ลบ widget ภายใน body ออกทั้งหมดเพื่อสร้างใหม่ และลบ FlotingActionButton ออกดังภาพ
  13. แก้ไขตรง body ให้ใส่ child และ children ลงไป แสดงผลด้วย column

  body: Center(
   child: Column(
    children: [
     Text('1'),
     Text('2'),
     Text('3'),
    ],
   ),
  )
  14. หลังจากนั้นสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บรูปภาพตามภาพ
  
  15. ถ้าสร้าง Folder images แล้วให้เปิดใช้งาน assets โดยไปที่ไฟล์ pubspec.yaml ลบคอมเม้นตรง assets แล้วตรง - images/ เพื่อเปิดใช้งานดังภาพ
  หลังจากนั้นกด pub get

  16. ให้นำรูปเรามาใส้ในโฟลเดอร์ images โดยตัวอย่างรูปรถด้านล่างบันทึกเป็นไฟล์ car.png

  17. แก้ไขโค้ดใน

  body: Center(
   child: Column(
    children: [
     Image(image: AssetImage('images/car.png')),
     Text('2'),
     Text('3'),
    ],
   ),
  )

  จะได้ผลดังภาพ

โค้ดทั้งหมดของการเรียนวันนี้

import 'package:flutter/cupertino.dart';
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 const MyApp({Key? key}) : super(key: key);

 // This widget is the root of your application.
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.deepOrange,
   ),
   home: const MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 const MyHomePage({Key? key, required this.title}) : super(key: key);

 final String title;

 @override
 State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 int _counter = 0;

 void _incrementCounter() {
  setState(() {
   // This call to setState tells the Flutter framework that something has
   // changed in this State, which causes it to rerun the build method below
   // so that the display can reflect the updated values. If we changed
   // _counter without calling setState(), then the build method would not be
   // called again, and so nothing would appear to happen.
   _counter++;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  // This method is rerun every time setState is called, for instance as done
  // by the _incrementCounter method above.
  //
  // The Flutter framework has been optimized to make rerunning build methods
  // fast, so that you can just rebuild anything that needs updating rather
  // than having to individually change instances of widgets.
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
     // Here we take the value from the MyHomePage object that was created by
     // the App.build method, and use it to set our appbar title.
     title: const Text(
      'Sompoch Kulthatrarom',
      style: TextStyle(fontSize: 36, color: Colors.black),
     ),
     backgroundColor: Colors.green[100],
    ),
    body: Center(
     child: Column(
      children: [
       Image(image: AssetImage('images/car.png')),
       Text('Name: สมโภชน์ กุลธารารมณ์',style:TextStyle(fontSize: 15, color: Colors.blue) ,),
       Text('Email: sompoch.k@gmail.com'),
       Row(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
        Icon(Icons.motorcycle,size:36),
         Icon(Icons.add_call,size:36),
         Icon(Icons.account_circle_sharp,size:36),
        ],
       )
      ],
     ),
    )

  );
 }
}

เอกสาร Powerpoint FlutterBasic

Link สำหรับเรียนรู้เพิ่มเติม

http://kungtee.com/page/2/?s=flutter+week

จะมีทั้งหมด 6 week

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.