เนื้อหาในเล่มรายงานวิชาการออกแบบเว็บไซต์ 2 จะประกอบด้วย
หน้าปก (มีชื่อแอปพลิเคชัน ชื่อผู้ทำ เป็นโครงงานของวิชาการออกแบบเว็บไซต์ 2 ประจำปีการศึกษา 2562)
คำนำ
สารบัญ
สารบัญภาพ 
สารบัญตาราง (ถ้ามี)
บทที่ 1 บทนำ

 • ที่มาและความสำคัญของ
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตของโครงงาน (บอกว่าแอปพลิเคชันที่ทำ สามารถทำอะไรบ้างเป็นข้อๆ)
 • Software / Hardware ที่ใช้พัฒนา
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (หาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฏีหรืองานวิจัย หรือเอาสิ่งที่ได้เรียนมาอ้างอิงในบทนี้เช่น)

 • – web reponsive คืออะไร
 • – hybrid app คืออะไรประกอบด้วยอะไรบ้าง
 • – ionic framework คืออะไร
 • – android / ios platform
 • – native plugin
 • – sqlite
 • – wordpress (cms)
 • – ฯลฯ

บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน

 • การออกแบบขั้นตอนการทำงานของแอพ เป็น Flow ว่าแอปพลิเคชันเราจะทำงานอะไรบ้าง (ถ้ามีฐานข้อมูลให้นำมาใส่ อาจจะทำ ER Datadic Dataflow ด้วยถ้าทำได้)
 • story board หน้าจอการทำงานของแอปพลิเคชัน (เป็นการวาดหน้าจอคราวๆ ว่าจะมีอะไรบ้าง มีเมนูหรือปุ่มอะไรบ้าง)

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

 • การใช้งานแอปพลิเคชัน (เป็นการ capture หน้าจอและอธิบายการทำงาน และการใช้งานของแอพที่พัฒนา)

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

 • ผลของการทำแอปพลิเคชัน (ข้อดี ข้อเสียของแอปที่พัฒนา)
 • ข้อเสนอแนะ (บอกว่าถ้าจะต้องทำแอปนี้ต่อ อาจจะต้องปรับปรุง หรือเพิ่มเติมอะไร หรือควรแก้ไข หรือเสนอแนะอย่างไร เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะทำต่อสามารถศึกษาหาข้อมูลได้)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.