ไม่ต้องใช้ NativePlugin ก็ใช้ ความสามารถของ HTML5 เล่นเพลงได้เลย

import { Component } from '@angular/core';
import { NativeAudio } from '@ionic-native/native-audio/ngx';

@Component({
 selector: 'app-home',
 templateUrl: 'home.page.html',
 styleUrls: ['home.page.scss']
})

export class HomePage {
 audio: any;
 constructor(private nativeAudio: NativeAudio) { 
  
 }

 
 ngOnInit() {
  this.audio = new Audio();
  this.audio.src = "assets/audio/Reuben_s_Train.mp3";
  this.audio.load();
 }

playAudio() { 
 this.audio.play();
  this.audio.loop = true;
}

 stopAudio() {
  this.audio.pause(); 
 }

 ngOnDestroy() {
  if(this.audio) {
   this.audio.pause();
   this.audio = null;
  }  

  
 
 

}
<ion-header>
 <ion-toolbar>
  <ion-title>Home</ion-title>
 </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content padding>
 <ion-button (click)="playAudio()">
  Play Sound
 </ion-button>
 <ion-button (click)="stopAudio()">
   Stop Sound
  </ion-button>

 </ion-content>

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.