จงแสดงวิธีทำการแบ่งเครือข่ายออกเป็นเครือข่ายย่อยๆ หรือที่เรียกว่า การทาซับเน็ต (Subnetting)
โดย มี Network Address 193.16.0.0 ต้องการเครือข่ายละ 30 Host จงบอก IP Address เริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละเครือข่าย โดยมี Subnet mask คืออะไร และอยากทราบว่าแต่ละเครือข่ายย่อยจะสามารถรองรับได้กี่ Host สูงสุด และเมื่อแบ่งซับเน็ตแล้วให้ทับอะไร
ตัวอย่าง
Subnet mark : 255.255.255.0
IP Address : 192.168.2.1/27

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.