ให้เปิดไฟล์ index.html ในส่วนของ Header ให้ แปะไว้ด้านบนลองลงมาจาก style.css

    <script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&amp;sensor=true&amp;">
    </script>

ให้เปิดไฟล์ app.js แล้วแปะ Controller ลงไป

.controller('MapCon', function($scope, $cordovaGeolocation, $ionicLoading) {
 var myLocation = new google.maps.LatLng(13.770742, 100.5024268);
 var RMUTP = new google.maps.LatLng(13.770999, 100.504326);

 var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
  mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP,
  center: myLocation,
  zoom: 15
 });


 console.log(map)

 $scope.map = map;
 $ionicLoading.show();
 var posOptions = {
  timeout: 10000,
  enableHighAccuracy: true
 };
 $cordovaGeolocation
  .getCurrentPosition(posOptions)
  .then(function(position) {


   $ionicLoading.hide();

   var lat = position.coords.latitude;
   var lng = position.coords.longitude;


   // alert("Got position: " + lat + ", " + lng);   var myLocation = new google.maps.LatLng(lat, lng);


   var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP,
    center: myLocation,
    zoom: 12
   });
   var marker = new google.maps.Marker({
    map: map,
    label: "U",
    position: myLocation
   });
   var image = 'https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/beachflag.png';
   var beachMarker = new google.maps.Marker({
    position: RMUTP,
    map: map,
    icon: image
   });


  }, function(err) {

   $ionicLoading.hide();

   if (error.code == PositionError.PERMISSION_DENIED) {
    alert("Permission denied. check setting");
   } else if (error.code == PositionError.POSITION_UNAVAILABLE) {
    alert("Cannot get position. May be problem with network or can't get a satellite fix.");
   } else if (error.code == PositionError.TIMEOUT) {
    alert("Geolocation is timed out.");
   } else {
    alert(error.message);
   }
  });
})

ส่วนหน้า index.html ในส่วนของ body ให้ใส่ tag ด้านล่างลงไปเพื่อสแดงผล

  <!-- Google Maps -->
     <div id="map"></div>

     <div class="buttons" ng-click="locate()">
       <button class="button button-clear icon ion-android-locate"></button>
     </div>

ให้เปิดไฟล์ style.css ซึ่งจะอยู่ในฟอรเดอร์ www/css/ และกำหนด style ให้กับ element id map

/* Empty. Add your own CSS if you like */
#map {
 width: 100%;
 height: 80%;
 background-color: yellow;
}

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.