ในระบบ MIS สามารถเข้าดูเมนูต่างๆ ที่มีการ update และข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน (ถ้าส่วนในข้อมูลไม่ครบหรือไม่แน้ใจจะแสดงสีตัวอักษรเป็นสีแดง) วิธีการเข้าใช้งานให้เข้าเว็บไซต์ http://mis.rmutp.ac.th และทำการ Login เมื่อ Login แล้วสามารถกดตามหัวข้อด้านล่างเพื่อเข้าดูรายละเอียดทันที

หมวดข้อมูลคุลากร

 1. บุคลากร แผนภูมิและข้อมูลสารสนเทศ ค่อนข้างจะ 100% สามารถดูรายละเอียดได้ถึงข้อมูลรายบุคคล
 2. ผู้เกษียณอายุ แสดงข้อมูลได้ละเอียด และสามารถเลือกดูข้อมูลอีกหลายสิบปีข้างหน้าได้ เพื่อคาดการ์ณผู้จะเกษียณอายุได้
 3. อบรม/ประชุม/สัมมนา สามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาได้ และแสดงเป็นกราฟเพื่อคาดการ์ณสถิติการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีได้
 4. ผู้รับทุนการศึกษา เมนูนี้มีข้อมูลปีการศึกษา 58 ไม่แน้ใจว่า กบ. ไม่ลงข้อมูลหรือว่าปี 59 ยังไม่ได้มีข้อมูลขอทุน
 5. อาจารย์/อายุงาน/ตำแหน่งวิชาการ ข้อมูลนี้แยกตำแหน่งอาจารย์ใน HRM ออกมา แต่ข้อมูลอาจารย์ที่จ้างพิเศษจะไม่อยู่ในนี้
 6. จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นการแยกข้อมูลบุคลากร ตามระดับการศึกษา แต่ละหน่วยงาน

หมวดข้อมูลนักศึกษา

 1. นักศึกษาทั้งสิ้น เมนูนี้มีข้อมูลปีการศึกษา 58 ปีการศึกษา 59 เป็นข้อมูลที่เด็กกำลังจะเข้าเรียนในเทอมนี้ข้อมูลยังไม่นิ่ง
 2. แผนรับนักศึกษา ข้อมูลจากทะเบียนมีแค่ปี 57 ที่รับมาเรียนปี 58 ซึ่งข้อมูลการรับปีปัจจุบันยังไม่มี
 3. นักศึกษา FTES เป็นข้อมูลจากทะเบียนโหลดเป็นไฟล์ excel และ pdf
 4. นักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2 แสดงข้อมูลจากเกรดนักศึกษาที่ไม่ถึง 2 แสดงเป็นกราฟและสามารถแยกเป็นคณะ เพื่อเข้าถึงข้อมูลเด็กที่มีแนวโนมจะเรียนไม่จบได้

หมวดข้อมูลหลักสูตร

 1. หลักสูตร-นักศึกษา แสดงระดับหลักสูตร แยกคณะ สาขา และจำนวนนักศึกษาในหลักสูตร
 2. หลักสูตร-อาจารย์ (สสท.) แสดงข้อมูลหลักสูตรต่อจำนวนอาจารย์ โดยแยกอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และจ้างมา ข้อมูลจากระบบทะเบียน
 3. หลักสูตร-อาจารย์ (กบ.) คล้ายกับข้อที่ 2. แต่แสดงข้อมูลจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลอยู่ในระบบ HRM

หมวดข้อมูลหน่วยงาน
ข้อหน่วยงาน และข้อมูลบุคลากร แยกได้ครบถ้วน แต่ข้อมูลอาคารและข้อมูลห้องไม่ได้ดึงจากระบบ BIM


หมวดข้อมูลกองคลัง
แสดงข้อมูลวัสดุจากระบบ ERP เพื่อให้บุคลากรกองคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกดูข้อมูลได้


หมวดข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลเก่าไม่ได้อัพเดท ดึงจาก HRM


หมวดข้อมูลการวิจัย
ข้อมูลดึงจากระบบบริหารงานวิจัย rpm.rmutp.ac.th มาแสดงเป็นกราฟและแสดงข้อมูลเป็นรายปี


หมวดข้อมูลแผนปฎิบัติงาน
ข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน ที่มีปัญหา ไม่สามารถหาข้อมูลที่ถูกต้องมาแสดงได้ ปัญหาในระบบ BPM กับข้อมูลจริงที่กองแผนรายงานไม่ตรงกัน


หมวดข้อมูลสถิติ
เป็นการนำข้อมูลในหมวดหมู่ต่างๆ มาแสดงเป็นกราฟ เช่น

สถิติแผนรับสมัครนักศึกษา

ผู้เกษียณรายปีต่อหน่วยงาน

สถิติรับพนักงานในรอบ 5 ปี

สถิติการเข้าใช้งานระบบ MIS

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.