การเรียกใช้ Control object ของ MasterPage ใน Class เช่นตัวอย่างการทำ Popup Status ในหน้า Master Page และทำการเรียกใช้งานผ่าน Class โดยจะต้องอ้างอิงถึง Control ในหน้า MasterPage ด้วย

 

ControlPopup1

1. เริ่มจากวาง Control object ลงใน MasterPage ในส่วนของ <form></form>

<dx:ASPxPopupControl ID="ASPxPopupControl1" runat="server" CloseAction="CloseButton" Modal="True"
    PopupHorizontalAlign="WindowCenter" PopupVerticalAlign="WindowCenter" ClientInstanceName="pcStatus"
    HeaderText="ข้อความแจ้งเตือน" AllowDragging="True" PopupAnimationType="None" EnableViewState="False" Height="120px" Theme="SoftOrange" Width="550px"><ContentCollection>
<dx:PopupControlContentControl runat="server" >
  <table style="width:100%">
    <tr><td class="txtStatus">
      <%=Session["ssStatus"] %>
      </td></tr>

  </table>
  
</dx:PopupControlContentControl>
</ContentCollection>
    </dx:ASPxPopupControl>

2. สร้างไฟล์ class ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแอดโค้ดไป

 public void ShowStatus(String messageStatus)
  {
    Page currentPage = (Page)HttpContext.Current.Handler;
    ASPxPopupControl ASPxPopupControl1 =
    (ASPxPopupControl)((MasterPage)currentPage.Master).FindControl("ASPxPopupControl1");
    HttpContext.Current.Session["ssStatus"] = messageStatus;
    ASPxPopupControl1.ShowOnPageLoad = true;
  }

สังเกตุว่ามีการใช้ Page เพื่อทำการเรียก MasterPage หลังจากนั้นจะใช้ Session ใน Class รับค่า Text เพื่อไปแสดงบน Popup ใน MasterPage ด้วย ในบทความนี้จะใช้ Popup Control ของ DevExpress ด้วย

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.