เนื่องจากใน android studio version ใหม่จะใช้ fragment layout มาช่วยในส่วนของ Activity ทำให้การเขียนโค้ดในปุ่ม button เพื่อเปลี่ยนหน้าหรือเปลี่ยน activity ต้องย้ายไปทำในส่วนของ fragment แทน

 /**
   * A placeholder fragment containing a simple view.
   */
  public static class PlaceholderFragment extends Fragment {

    public PlaceholderFragment() {

    }

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
        Bundle savedInstanceState) {

      View rootView = inflater.inflate(R.layout.fragment_main, container, false);

      final Button btnFlag=(Button) rootView.findViewById(R.id.buttonflagment);
      btnFlag.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {

          Intent newActivityReminder=new Intent();
          newActivityReminder.setClass(getActivity(),MainActivityReminder.class);
          newActivityReminder.putExtra("index","test");//ส่งค่าตัวหลังเป็น Value

          startActivity(newActivityReminder);
        }
      });

      return rootView;
    }

  }

อันนี้โค้ดทั้งหมดในหน้า MainActivity

package com.medicinereminder;

import android.app.AlertDialog;
import android.content.Intent;
import android.os.Handler;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.support.v7.app.ActionBar;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.os.Build;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageButton;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends ActionBarActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    if (savedInstanceState == null) {
      getSupportFragmentManager().beginTransaction()
          .add(R.id.container, new PlaceholderFragment())
          .commit();
    }

    /*
    final AlertDialog.Builder adb = new AlertDialog.Builder(this);

    final Button btn1 = (Button) findViewById(R.id.buttonnew);
    // Perform action on click
    btn1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        AlertDialog ad = adb.create();
        ad.setMessage("Button 2 Event");
        ad.show();
      }
    });
    */

    // Button1
    final Button btn1 = (Button) findViewById(R.id.buttonnew);
    // Button2 open Reminder
    final ImageButton btnReminder=(ImageButton)findViewById(R.id.buttonimgreminder);

    // Perform action on click
    btn1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {

        // Open Form 2
        Intent newActivity = new Intent(MainActivity.this,MainActivity2.class);
        startActivity(newActivity);

      }
    });

    btnReminder.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
      public void onClick(View v){
        //open Reminder
        Intent newActivityReminder=new Intent(MainActivity.this,MainActivityReminder.class);
        startActivity(newActivityReminder);
      }
    });

  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    switch (item.getItemId()) {
      case R.id.action_settings:
        return true;
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }

  /**
   * A placeholder fragment containing a simple view.
   */
  public static class PlaceholderFragment extends Fragment {

    public PlaceholderFragment() {

    }

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
        Bundle savedInstanceState) {

      View rootView = inflater.inflate(R.layout.fragment_main, container, false);

      final Button btnFlag=(Button) rootView.findViewById(R.id.buttonflagment);
      btnFlag.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {

          Intent newActivityReminder=new Intent();
          newActivityReminder.setClass(getActivity(),MainActivityReminder.class);
          newActivityReminder.putExtra("index","test");//ส่งค่าตัวหลังเป็น Value

          startActivity(newActivityReminder);
        }
      });

      return rootView;
    }

  }

}

อันนี้หน้า activity_main.xml มีสร้างปุ่ม button ธรรมดาเพื่อให้เห็นความแตกต่างด้วย แต่ถ้าทำจริงไม่ควรสร้างอะไรในไฟล์นี้ไปสร้างใน  fragment แทนดีกว่า

<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/container"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity"
  tools:ignore="MergeRootFrame" >

  <LinearLayout
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="36dp"
    android:background="#CCFFFF">
    <TextView
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="27dp"
      android:text="Welcome to Medicine Reminder"
      android:id="@+id/textTitle"
      android:layout_gravity="center_horizontal|top"
      android:layout_margin="10dp"
      android:textAlignment="center"
      android:textSize="@dimen/abc_action_bar_subtitle_text_size"
      android:textStyle="bold" />
  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="130dp"
    android:layout_height="400dp"
    android:layout_gravity="center"
    android:background="#ffffff">
    <Button
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="New Button"
      android:id="@+id/buttonnew"
      android:layout_gravity="center_horizontal|top"
      />

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="51dp"
      android:text="New Text"
      android:id="@+id/textView"
      android:layout_gravity="center_horizontal|top" />

  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="130dp"
    android:layout_height="400dp"
    android:layout_gravity="right|center_vertical"
    android:background="#ffffff">

    </LinearLayout>

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Go to NFC Update"
    android:id="@+id/button"
    android:layout_gravity="center_horizontal|bottom" />

  <LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="130dp"
    android:layout_height="400dp"
    android:layout_gravity="left|top"
    android:weightSum="1"
    android:background="#ffffff">

    <ImageButton
      android:layout_width="91dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:id="@+id/buttonimgreminder"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:adjustViewBounds="false"
      android:background="@drawable/main_reminder"
      android:layout_weight="0.18" />

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="27dp"
      android:text="New Text"
      android:id="@+id/textView2"
      android:layout_gravity="center_horizontal|top" />
  </LinearLayout>

</FrameLayout>

หน้า fragment_main.xml

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context=".MainActivity$PlaceholderFragment">

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Button on Flagment"
    android:id="@+id/buttonflagment"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:singleLine="false" />
</RelativeLayout>

 

 

 

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.