การทำ Custom Validation สำหรับ ASPxTextBox กำหนด Properties ปรับ Validation Settings ให้ Enable CustomValidation = true

CustomValidationและใน ASPxTextBox ให้กำหนดในส่วนของ ClientSide Event ดังนี้

<ClientSideEvents Validation="OnValidation" />

และกำหนด Java Script ดังนี้

 <script>
    function OnValidation(s, e) {
      if (e.value <= 0) {
        e.errorText = "กรุณาระบุจำนวนพื้นที่ ตร.ม.";
        e.isValid = false;
      }
    }
  </script>

ตัวอย่าง โค้ดตัวเต็มของ ASPxTextBox

 
 <script>
    function OnValidation(s, e) {
      if (e.value <= 0) {
        e.errorText = "กรุณาระบุจำนวนพื้นที่ ตร.ม.";
        e.isValid = false;
      }
    }
  </script>

 <dx:ASPxTextBox ID="txtRoomArea" runat="server" Width="170px" HelpText="(พื้นที่ระบุเป็น ตารางเมตร)">
          <ClientSideEvents Validation="OnValidation" />
          <MaskSettings Mask="&lt;0..10000&gt;" />
          <ValidationSettings EnableCustomValidation="True" SetFocusOnError="True">
            <RequiredField IsRequired="True" />
          </ValidationSettings>
        </dx:ASPxTextBox>

 

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.