จากบทความ Connecting to Oracle from SQL Server โดยใช้ Link Server เมื่อเราอยากทำการ copy table จาก oracle ไปยัง MSSQL สามารถทำได้ง่ายได้เพียงแค่ใช้ query ธรรมดาดังนี้

SELECT * INTO ROOMTYPE FROM [REG_ORACLE]..xx.ROOMTYPE
--ROOMTYPE คือชื่อ table ที่จะสร้างขึ้นใหม่ใน db MSSQL ส่วน [REG_ORACLE]..xx.ROOMTYPE คือชื่อ server และ table ที่อยู่ใน db Oracle

 

sql into1

sql into2

sql into3

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.