เมื่อปรับแต่ง Gridview และปรับให้สามารถ Edit ข้อมูลใน Gridview ได้แล้วแต่ถ้าข้อมูลมีเยอะแล้วอาจจะทำให้เวลากด New แทนที่หน้าจอจะไป Focus ที่บรรทัดที่เพิ่มข้อมูลมันดันไม่เป็นแบบนั้นให้ทำการแก้ไขดังนี้เริ่มจากปรับ Properties ของ Gridview ในส่วนของ Events ของ Gridview ดังรูป


แล้วใส่โค้ดลงไปในส่วนของ Code behide

protected void ASPxGridView1_CellEditorInitialize(object sender, ASPxGridViewEditorEventArgs e)
  {
    e.Editor.Enabled = !e.Column.ReadOnly;
    if (e.Editor.Enabled)
    {
      ((ASPxTextBox)e.Editor).Focus();
      ((ASPxTextBox)e.Editor).ClientSideEvents.KeyPress = "function(s,e) {OnEditorKeyPress(s, e);}";
    }
  }

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.