เริ่มจากปรับในส่วนของ Events ของ Gridview แล้วใส่ Code

  protected void ASPxGridView2_DataBound(object sender, EventArgs e)
  {
    //if (Convert.ToBoolean(Session["expandAll"]))
      //((ASPxGridView)sender).DetailRows.ExpandAllRows();
    ((ASPxGridView)sender).ExpandAll();
    ((ASPxGridView)sender).SettingsDetail.ShowDetailButtons = true;
    //ASPxGridView gridView = sender as ASPxGridView;
    //gridView.JSProperties["cpSummary"] = gridView.GetTotalSummaryValue(gridView.TotalSummary["Used"]);

  }

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.