ก่อนทำต้องทำการติดตั้ง Oracle Client และทำตาม http://kungtee.rmutp.ac.th/2013/02/26/visual-studio-2012-c-net-gridview-connect-to-oracle-db/ ก่อน

1.ทำการ Add Reference System.Data.OracleClient ใน Visual Studio ก่อน

2.ทดสอบใส่ Code

using System.Data.OracleClient;
using System.Data.SqlClient;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  System.Data.OracleClient.OracleConnection objConn;
  System.Data.OracleClient.OracleCommand objCmd;
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {

    String strConnString;
    strConnString = "Data Source=ตามที่ตั้งไว้ในไฟล์ tnsname.ora;User Id=xxxxx;Password=xxxxx;";

    objConn = new System.Data.OracleClient.OracleConnection(strConnString);
    objConn.Open();

    BindData();

    objConn.Close();
    objConn = null;
  }
  void BindData()
  {
    String strSQL;
    strSQL = @"SELECT FROM TABLE1";

    System.Data.OracleClient.OracleDataReader dtReader;
    objCmd = new System.Data.OracleClient.OracleCommand(strSQL, objConn);
    dtReader = objCmd.ExecuteReader();

    //*** BindData to GridView***//
    GridView gd1 = new GridView();
    gd1.DataSource = dtReader;
    gd1.DataBind();

    Response.Write(gd1.Rows.Count);//ทดสอบ Write ค่า Row ออกมาดู

    dtReader.Close();
    dtReader = null;

  }
}

 

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.