ต่อจากของเดิม http://kungtee.rmutp.ac.th/index.php/wcf-restful-json/

ต่อจากครั้งที่แล้วทำ table และปุ่ม

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.7.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="myscript.js"></script>

 </head>
<body>
<input type="text" id="hello" value="" /><br/>
<input type="text" id="studentid" value="" /><input type="button" id="submit" value="submit"/><br/>
<input type="text" id="firstname" value="" /><br/>
<input type="text" id="lastname" value="" /><br/>

<input type="button" id="getallstudent" value="get all student"/><br/>
<table id="studentlist">
</table>
</body>
</html>
	$('#getallstudent').click(function(){
	$.getJSON('http://localhost:8000/getAllStudent?callback=?',
	null,
		function(data){

			$.each(data,function(i,student){
			$('<tr><td>'+student.firstname+'</td><td>'+student.lastname+'</td></tr>').appendTo('#studentlist');
			//alert(student.firstname);
			});

		}
		);
	});

การ Insert Data ให้กลับไปแก้ WCF ในส่วนของ interface iService1 แล้วเพิ่มโค้ดลงไป

แก้ไข โค้ด

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Web;
namespace WCF
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      WebServiceHost wsh = new WebServiceHost(
        typeof(Service1), new Uri("http://localhost:8000"));
      // JSONP 
      WebHttpBinding whb = new WebHttpBinding();
      whb.CrossDomainScriptAccessEnabled = true;
      wsh.AddServiceEndpoint(typeof(iService1), whb, "");
      wsh.Open();
    }
    [System.ServiceModel.ServiceContract]
    public interface iService1
    {
      [OperationContract,
      WebGet(ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)]
      string Hello();
      [OperationContract,
      WebGet(ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)]// ต้องครอบทุกตัวด้านบน
      List<student> getAllstudent();
      [OperationContract,
      WebInvoke(Method="GET", ResponseFormat = WebMessageFormat.Json,
        UriTemplate="studentbyid/{StudentID}")]// ต้องครอบทุกตัวด้านบน
      student getStudentById(String StudentID);

      [OperationContract,
      WebInvoke(Method = "GET", ResponseFormat = WebMessageFormat.Json, 
        RequestFormat = WebMessageFormat.Json,
        BodyStyle=WebMessageBodyStyle.WrappedRequest)]
      int AddStudent(String StudentID, String FirstName, String LastName);

    }
    public class Service1 : iService1
    {

      public string Hello()
      {
        return "ss";
      }

      WCFDataContext mywcfdb1 = new WCFDataContext();
      public List<student> getAllstudent()
      {
        return mywcfdb1.students.ToList();

      }

      public student getStudentById(String StudentID)
      {
        int sid = int.Parse(StudentID);
        return mywcfdb1.students.Where(
          s => s.studentId == sid).SingleOrDefault();

      }

      public int AddStudent(String StudentID, string FirstName, string LastName)
      {
        int stdID = int.Parse(StudentID);
        student newstudent = new student();
        newstudent.studentId = stdID;
        newstudent.firstname = FirstName;
        newstudent.lastname = LastName;
        mywcfdb1.students.InsertOnSubmit(newstudent);
        mywcfdb1.SubmitChanges();
        return 1;
      }
    }
  }
}

 

$(document).ready(function(){
	/*
	$.getJSON('http://localhost:8000/Hello?callback=?',
	null,function(data){
	$('#hello').val(data);
	});
	*/
	/*
	$('#submit').click(function(){
	$.getJSON('http://localhost:8000/studentbyid/'+$('#studentid').val()+'?callback=?',
	null,function(data){
	$('#firstname').val(data.firstname);
	$('#lastname').val(data.lastname);

	});

	*/
	$('#getallstudent').click(function(){
	$('#studentlist').empty();//ลบพวก table dropdown div
	$.getJSON('http://localhost:8000/getAllStudent?callback=?',
	null,
		function(data){
			$.each(data,function(i,student){
			$('<tr><td>'+student.firstname+'</td><td>'+student.lastname+'</td></tr>').appendTo('#studentlist');
			//alert(student.firstname);
			});
		}
		);
	});

	$('#addstudent').click(function(){
	$.getJSON('http://localhost:8000/addstudent?callback=?',
		{
		StudentID:$('#studentid').val(),
		FirstName:$('#firstname').val(),
		LastName:$('#lastname').val()
		},
		function(data){
				alert('complete');
			});
		}
		);

});

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.