1) เริ่มแรกสร้างโปรเจ็คใหม่เป็น Windows Service Application (C#) และใส่โค้ดในหน้า Service1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.ServiceProcess;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Web;
namespace WindowsService1
{
  public partial class Service1 : ServiceBase
  {
    public Service1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    protected override void OnStart(string[] args)
    {
            WebServiceHost wsh = new WebServiceHost(
        typeof(Service2), new Uri("http://localhost:8000"));
      // JSONP 
      WebHttpBinding whb = new WebHttpBinding();
      whb.CrossDomainScriptAccessEnabled = true;
      wsh.AddServiceEndpoint(typeof(iService1), whb, "");
      wsh.Open();
    }

    protected override void OnStop()
    {
    }
  }
   [System.ServiceModel.ServiceContract]
    public interface iService1
    {
      [OperationContract,
      WebGet(ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)]
      string Hello();
      [OperationContract,
      WebGet(ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)]// ต้องครอบทุกตัวด้านบน
      List<student> getAllstudent();
      [OperationContract,
      WebInvoke(Method="GET", ResponseFormat = WebMessageFormat.Json,
        UriTemplate="studentbyid/{StudentID}")]// ต้องครอบทุกตัวด้านบน
      student getStudentById(String StudentID);

      [OperationContract,
      WebInvoke(Method = "GET", ResponseFormat = WebMessageFormat.Json, 
        RequestFormat = WebMessageFormat.Json,
        BodyStyle=WebMessageBodyStyle.WrappedRequest)]
      int AddStudent(String StudentID, String FirstName, String LastName);

    }
    public class Service2 : iService1
    {

      public string Hello()
      {
        return "ss";
      }

      DataClasses1DataContext mywcfdb1 = new DataClasses1DataContext();
      public List<student> getAllstudent()
      {
        return mywcfdb1.students.ToList();

      }

      public student getStudentById(String StudentID)
      {
        int sid = int.Parse(StudentID);
        return mywcfdb1.students.Where(
          s => s.studentId == sid).SingleOrDefault();

      }

      public int AddStudent(String StudentID, string FirstName, string LastName)
      {
        int stdID = int.Parse(StudentID);
        student newstudent = new student();
        newstudent.studentId = stdID;
        newstudent.firstname = FirstName;
        newstudent.lastname = LastName;
        mywcfdb1.students.InsertOnSubmit(newstudent);
        mywcfdb1.SubmitChanges();
        return 1;
      }
    }

}

 2) Add new item LINQ to SQL Class

3) เปิด Server Explorer ลาก Table ใน Database มาวาง

3) ปรับ Installer Service

4) ทำการ Build แล้ว Coppy Code ในฟอเดอร Debug ไปไว้ที่ Drive C

5) ไปที่ปุ่ม Start->Visual Studio Tool->Command Prom จะพบกับหน้า DOS ให้พิมพ์

cd C:\wcfservice
installutil -i WindowsService.exe

6) ไปเปิดดู Service Local แล้วคลิ้กขวาเลือก Start

7) เปิด Browser แล้วลองทดสอบการใช้งานตามภาพ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.